Modelfoto

Modelfoto

Hvorfor ikke indføre arbejdsklausuler?

Af
Af Daniel Rosenqvist

Askevænget 3

7100 Vejle

Socialdemokraterne i Vejle byråd fremsatte et forslag om, at arbejdsklausuler indføjes i Vejle Kommunes udbudspolitik.
Vejle Kommune burde have en klar interesse i, at danske og udenlandske virksomheder ligestilles i forbindelse med udbud af kommunale bygge- og anlægsopgaver. Herunder at det sikres, at også udenlandske underleverandører opfylder de krav, der er stillet i forbindelse med et kommunalt udbud. Formålet er jo at modvirke socialdumpning og forebygge konkurrenceforvridning.
Forslaget om anvendelse af en arbejdsklausul i forbindelse med udbud er således ensbetydende med, at de kontrakter, som Vejle Kommune indgår med eksterne leverandører – når betingelserne for at anvende arbejdsklausulen i øvrigt er opfyldte - skal indeholde et vilkår om, at danske overenskomstforhold skal overholdes.
I forslaget fra Socialdemokraterne i Vejle Byråd vil det medvirke til at sikre gode vilkår for medarbejderne hos de leverandører, som leverer ydelser til Vejle Kommune. At de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag på den egn, hvor arbejdet udføres.
At Vejle Kommune til enhver tid kan udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter.
At leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – er forpligtet til inden for 5 arbejdsdage at fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.
At Vejle Kommune – hvis leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne – kan tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at tilgodese sådanne krav.
Når de danske kommuner rundt om i landet, sender opgaver i udbud med arbejdsklausuler, bliver det lettere for lokale entreprenører at klare sig i konkurrencen om de kommunale opgaver. Det er positivt for udviklingen i lokalområderne.
Hos Dansk Håndværk er man godt tilfredse med, at flere kommuner indfører arbejdsklausuler. Og det gavner de lokale erhvervsdrivende. I Gentofte Kommune er der arbejdsklausuler i alle kontrakter med eksterne leverandører. Det betyder, at udenlandske leverandører ikke kan underbyde danske.
Hvis danske erhvervsdrivende skal have mere arbejde, må det være et fælles ansvar at sikre, at alle arbejder under ordentlige lønforhold. Det gælder både i det offentlige og det private. Vi skal alle tage et socialt ansvar, både stat og kommuner.
77 procent af alle danskerne mener, at ordnede arbejdsforhold er vigtige. Desværre stemte et flertal af Vejle byråd imod arbejdsklausuler. Ja gæt selv hvilke?

Publiceret 14 November 2013 06:00