Forbedringer for de ældre

God mad, lettere adgang til foreningslivet og bedre hjemmepleje. Det er blot nogle af spidskandidaternes bud på forbedringer for de ældre i den kommende byrådsperiode.

Af
Martin Rasmussen

VALG 2013: De ældre vælgere har stort set frit valg på alle hylder, hvis de vil stemme på et parti, som vil forbedre forholdene for de ældre i Køge Kommune.
De to lokale lister, Demokratilisten og Nær-Demokratiet, vil for eksempel rulle de seneste års besparelser på området tilbage, og også Ny Centrum erkender entydigt behovet for at tilføre flere penge til området, men alle spidskandidater taler her op til valget om forbedringer på en lang række områder - omfattende alt fra en bedre fungerende hjemmepleje og lettere adgang til foreningslivet; til frisk og velsmagende mad og mindre bureaukrati på området.
Flere peger specifikt på mindre kontrol med hjemmehælperne, som i dag har for mange pligter, der ikke har noget at gøre med borgerservicen.
- Vi skal have tillid til, at vores hjemmehjælpere kan selv. Hvorfor skal hjemmehjælpere krydse alt, hvad de laver, af på en smartphone? Hvorfor stoler vi ikke på, at de gør deres arbejde, spørger Torben Haack (SF) for eksempel.
Flere taler desuden for en øget involvering af ældrerådet og Ældresagen, så man er i tættere kontakt med de ældres behov og ønsker. Læs resten af de gode bud på nye tiltag i de kommende fire år fra de 13 kandidater herunder.


Hvad vil du og dit parti gøre for de ældre i Køge Kommune?

Marie Stærke, Socialdemokraterne
Vi vil skabe rammerne for et godt og sundt liv for vores ældre, så de kan være uafhængige af hjælp fra andre. Vi vil skabe nem, billig og til tider gratis adgang til forenings- og idrætslivet. Vi skal kunne tilbyde god og tidlig genoptræning, og hvis en ældre medborger har været så uheldig, at være indlagt på sygehuset, skal der ske hurtig opfølgning fra kommunens side allerede ved udskrivningen fra sygehuset, således at den ældre trygt kan vende hjem eller komme det rette sted videre uden bekymringer. Vi vil også sørge for god og værdig hjælp til de, der har behov.

Palle Svendsen, Venstre
Vi ser vores mange ældre som en stærk ressource, og de fortjener at blive behandlet derefter. Derfor har vi bl.a. stillet forslag om et aktivitetscenter i Øst og brugerdrevne medborgerhuse. Vi bør også arbejde for seniorboligområder med nærvær, netværk, foreningsliv og transport - gerne i sammenhæng med daginstitutioner, så unge og ældre for større glæde af hinanden. Men vi har også svage ældre som med rette kan forvente at modtage den nødvendige hjælp. Vi har allerede stillet forslag om ændring og forbedring af hjemmeplejen, så der tages hånd om dem, der har hjælp behov. De seneste års ændringer er gået for langt.

Flemming Christensen, De konservative
Vi skal inddrage Ældresagen og ældrerådet i udviklingen og gerne anvende ny teknologi, hvor det giver mening for brugeren. Vi vil gerne arbejde på at aktivere de ældre i foreninger, eventuelt ved fripasordning.

Lea Bergstedt, De radikale
Det er bedst at kunne selv! De fleste ældre kan og vil selv klare en hverdag. Med ganske få investeringer i hjælpemidler og genoptræning kan det lade sig gøre at undgå en kommunal eller privat hjemmehjælp kommer rendende i hjemmet og overtager. Så mange som muligt – uanset alder – skal engageres i foreningslivet. Får flere voksne smag for at sejle havkajak eller at spille veteranfodbold, kan kommunens udgifter til ældrepleje holdes i et rimeligt niveau. Og de ældre medborgere kan undgå kommunal indblanding i dagligdagen. De, der har hjælp-behov, skal have hjælp. Også til at komme ind i den digitale tidsalder.

Torben Haack, SF
Der bliver brugt for mange midler på administration. Vi skal have tillid til, at vores hjemmehjælpere kan selv. Hvorfor skal hjemmehjælpere krydse alt, hvad de laver, af på en smartphone? Hvorfor stoler vi ikke på, at de gør deres arbejde? Hvorfor har vi folk ansat til at sidde og lave store forkromede planer over, hvordan hjemmehjælperne kommer smartest rundt? Det ved hjemmehjælperne bedst selv. Det er på tide, at man bruger midlerne der, hvor de giver mening. Og det er ude blandt de varme hænder. Det skal vi arbejde på i den nye byrådsperiode, og de 3 millioner, vi har givet i budget 2014 til varme hænder, er et rigtig godt udgangspunkt.

Dora Olsen, Dansk Folkeparti
I Dansk Folkeparti vil vi have velfungerende hjemmepleje, plejehjem, aflastningsboliger og hurtig genoptræning. Velfærdsmodellen er under pres – ja, men der skal være råd til velfærd for vore svage og ældre borgere. For at skabe rum og økonomi til det, må vi tænke velfærdsteknologi og rehabilitering. Det kan spare ressourcer, hvor den sparede tid og midler skal blive i området. I de kommende år får vil flere og flere velfungerende ældre, hvilket er meget positivt. Når behovet for hjælp og pleje så opstår, skal der være ressourcer til den hjælp, der er nødvendig.

Niels Rolskov, Enhedslisten
Vi skal sikre, at nødvendig hjælp tildeles efter faktiske behov og ikke efter kommunens aktuelle sparebehov. Desuden skal vi prioritere frisk og velsmagende mad.

Finn Buch Petersen, Demokratilisten
Demokratilisten vil som foreslået til budgettet genindføre den samme service til de ældre som før 2010. Vi vil også sikre, at ingen borger bliver frataget en visiteret hjælp, med mindre borgeren har fået et bedre helbred! De forringelser, der blev lavet i 2010, var lovlige, men de var IKKE rimelige. Herefter vil vi gennemføre de mulige og nødvendige forbedringer og effektiviseringer i den samlede hjemmepleje, så alle borgere, der har brug for det, får meget mere service og kvalitet for pengene. Vi går ind for at udnytte den nye teknologi, men ingen borgere skal tvinges til at anvende EDB, hvis de ikke ønsker det.

Rolf Larsen, Liberal Alliance
Først og fremmest vil vi have respekten for ældrerådet tilbage. De skal tages seriøst og blive spurgt om alle områder vedrørende ældrepolitikken. Vi skal have givet de ældre frie valg mellem privat og offentlig hjemmehjælp. Vi tror ikke på, nogen tager på arbejde for at gøre det dårligt, og derfor vil vi afskaffe kontroller og generelt flytte ressourcer fra de kolde hænder til de varme. Der skal også prioriteres, at der skal være aktiviteter for alle svageste ældre.

Thomas Kielgast, Ny Centrum
Der er ingen tvivl om, at der bliver behov for endnu flere ressourcer på ældreområdet. Vi vil forbedre arbejdsvilkårene for personalet ved f.eks. indførelse af selvledelse og afskaffelse af unødigt bureaukrati. Vi skal have tilliden til medarbejderne og andre offentligt ansatte tilbage. Samtidig skal vi stille nødvendige midler til efter- og videreuddannelse til rådighed. Vi skal have sygefraværet på dagsordenen, så vi kan få endnu flere timer til pleje og omsorg og gladere medarbejdere. Vi skal sikre, at ensomme ældre får reel mulighed for at komme ud blandt andre mennesker bl.a. ved at etablere relevante og spændende aktiviteter på dagcentrene.

Michelle Kappel, Miljøpartiet Fokus
De ældre skal behandles med værdighed. Deres råd skal høres og involveres. De skal sikres tryghed i deres alderdom ved at tilkendes den hjælp de har behov for, ikke mere eller mindre. Deres mad skal være god, sund, nærende og frisk. Indsatsen omkring aktiviteter skal styrkes, der kan sagtens involveres frivillige kræfter, og kommunen skal styrke aktivitetskoordinationen. Sagsbehandlingen vedrørende hjælpemidler skal effektiviseres, så den ældre hurtigt kan få livskvaliteten forbedret. Danmark har tiltrådt FN's handicapkonvention, og Miljøpartiet Fokus ønsker, at Køge kommune følger denne til punkt og prikke.

Bendt Lundsbjerg, Nær-demokratiet
Vi vil skabe et bedre tilfredshedsniveau hos brugerne. Tidligere års besparelser skal rulles tilbage, og der skal sættes ind på en række områder: Hjemmeplejen skal reorganiseres, regelbureaukratiet skal væk. Moderne teknologi skal kun indføres i det omfang, de ældre er motiverede til det. Der skal satses på flere plejeboliger i takt med, at der bliver flere ældre, og der skal etableres flere aflastningsboliger. Frivillighed skal der åbnes mere op for for at stimulere de ældre socialt, med besøgsvenner, hjælp til computerbrug og andre aktiviteter, der giver et meningsfuldt liv.

Michael Christiansen, Hjertets-parti
Vi vil passe og pleje dem, som vi passer og plejer vores børn.

Publiceret 16 November 2013 16:00