Larmende tavshed fra politikerne

Kun ni af 38 kommunalpolitikere svarede idrætten

Bestyrelsesmedlemmerne i Samvirkende Idrætsklubber i Randers, SIKR, er skuffede - meget skuffede. Og mildest talt rystede over, at ikke flere af de kommunalpolitikere, der er med i kampen i næste uges kommunalvalg, vil om ikke love at tale idrættens sag så dog diskutere og offentliggøre holdninger og prioriteringer, hvis de adspurgte bliver valgt ind i det nye byråd.
38 kommunale politikere blev kontaktet af SIKR med henblik på en undersøgelse af, hvor de forskellige og deres partier stod i forhold til idrætten i Randers – i dette tilfælde breddeidrætten.
38 blev altså bedt om at svare. Og hvor mange svarede?
Ni - og flere af dem ret så kortfattet. Altså svar fra mindre end 25 procent.
”Vi har fået svar fra ni. Gentager ni, og blandt de ni finder man ikke de forskellige partiers spidskandidater,” siger en skuffet René Skjøde Andersen fra SIKR-bestyrelsen.
 

Spørgsmålene

Spørgsmålene fra SIKR til politikerne drejer sig om/går på:
1. garanti for, at breddeidrætsklubbernes kommunale tilskuds- og gebyrvilkår som minimum ikke forringes?
2. garanti for, at idrætsklubbernes egenbetaling til halleje nedsættes til maksimalt 46 kr. pr. time?
3. garanti for, at den årlige bevilling til breddeidrætsmidler fastsættes til minimum 5 mio. kr.?
4. garanti for, at der igangsættes en investeringsplan med 100 kr. pr. indbygger i kommunen årligt de næste 10 år til nye større idrætsanlæg til den brede randrusianske idræt?

SIKR-ledelsen skuffet over meget lav svardeltagelse fra politikerne omkring breddeidrættens forhold

Samvirkende Idrætsklubber i Randers, SIKR, kontaktede 38 kommunalpolitikere med spørgsmål omkring breddeidrætten og om politikernes holdning til tilskud, halleje, breddeidrætsmidler og en investeringsplan.
Formålet ganske logisk og enkelt inden kommunalvalget om muligt at høre, hvad politikerne havde at byde på med hensyn til forbedrede muligheder for breddeidrætten i kommunen.
SIKR-folkene fik ni svar…
Ingen af dem var fra partiernes spidkandidater… En række af svarene var uden noget reelt indhold… Og der var slet ingen respons fra Dansk Folkeparti, Beboerlisten, Det Radikale Venstre og Velfærdslisten
”Og hvad kan man så udlede af det?” Spørger de nu i SIKR-bestyrelsen. Og har allerede svaret.
”Vi betragter det som skuffende med den lave svardeltagelse. Vi betragter det som skuffende, at der var partier, vi slet ikke hørte fra og partier, som slet ikke forholdt sig til de konkrete spørgsmål.
Det mest skuffende er dog, at vi som vælgere ikke får ret meget konkret at vælge imellem,” siger René Skjøde Andersen som talsmand for SIKR-bestyrelsen.

Svært at overskue, men….

Han erkender, at det kan være svært for både vælgere og politikere at overskue den kommunale økonomi, men…
”Det ville være befriende og befordrende for det repræsentative demokrati, hvis politikerne og partierne turde lade sig forpligte med konkrete hensigtserklæringer, man også i praksis ville føre ud i livet, når der var politisk flertal for det,” siger de i SIKR, der havde håbet at få noget konkret.
”Politikerne kunne f. eks. melde ud, at de – som en del af et politisk flertal - vil forøge driftsbevillingerne til ældreområdets andel af de kommunale udgifter med fem procent, nedsætte driftsbevillingerne til kulturområdets andel af de kommunale udgifter med 10 procent, forøge driftsbevillingerne til breddeidrætsområdet andel af de kommunale udgifter med 10 procent, nedsætte anlægsbevillingerne til infrastrukturområdets andel af de kommunale udgifter med 15 procent og forøge anlægsbevillingerne til breddeidrætsområdets andel af de kommunale udgifter med 20 procent,” siger René Skjøde Andersen.

Selv i tvivl om X’et

Men de udmeldinger kom aldrig.
”Desværre. Havde vi fået den slags fra politikermunde, havde vælgerne haft noget at forholde sig til - et pejlemærke for, hvad den enkelte kandidat og parti ville prioritere i den kommende byrådsperiode,” siger en skuffet René Skjøde Andersen, der ikke er blevet klogere med hensyn til, hvor han sætter krydset på tirsdag.
SIKR-bestyrelsen slutter så valgforberedelserne af med henvisning til DIF's rangering af de danske kommuner på idrætsområdet. En undersøgelse, hvor Randers er nr. 72 af de 93 kommuner, der indgår i undersøgelsen.
SIKR havde med spørgsmålene op til valgkampen håbet, at nogle politikere ville åbne op, men nej….
Et tilsagn til de af SIKR fire fremsatte spørgsmål ville iflg. SIKR betyde, at driftsbevillingerne til idrætsområdet skulle hæves med fem mio. kr. årligt og, at anlægsbevillingerne til idrætsområdet skulle hæves med 10 mio. kr. årligt.
”Disse tal kan synes beskedne i relation til Randers Kommunes budget for 2013, hvor bruttodriftsudgifterne var 7.558 mio. kroner og bruttoanlægsudgifterne beløb sig til 205 mio. kroner,” siger René Skjøde Andersen, der som den øvrige SIKR-bestyrelse opfordrer vælgere med tilknytning til breddeidræt til at lade politikernes/partiernes engagement eller mangel på samme i SIKR-undersøgelsen indgå i overvejelserne, når krydset på stemmesedlen skal sættes.

38 fik brev

Socialdemokraterne (A) - 14: Henning Jensen Nyhuus, Susanne Koch, Leif Gade, Ellen Petersen, Steen Bundgaard, Fatma Cetinkaya, Karen Lagoni, Claus Ørsted, Ole Skiffard, Malte Larsen, Tanja Lauenborg, Torben Hansen, Per Bilici Sørensen og Jan Dich Mortensen.
Venstre (V) - 11: Anders Buhl Christensen, Louise Høeg Jensen, Christian Boldsen, Jens Peter Hansen, Lars Søgaard, Marianne Høj Madsen, Helle Dahl Skøtt, Claus Omann Jensen, Mark Pring, Katrine Fruelund og Jørgen Schmidt.
Det konservative Folkeparti (C) - 5: Daniel Madié, Karsten Ulstrup Kristensen, Pauli Andreasen, Peter Rasmussen og John Dybdal.
Dansk Folkeparti (O) - 3: Frank Nørgaard, Anders Primdahl Vistisen og Morten Grosbøl
Beboerlisten (L) - 2: Bjarne Overmark og Lone Donbæk Jensen
Velfærdslisten - 1: Kasper Fuhr Christensen
Det Radikale Venstre (B) - 1: Mogens Nyholm
Socialistisk Folkeparti (F) 1: Charlotte Broman Mølbæk.
Og disse ni har svaret:
Socialdemokraterne (A): Ellen Petersen, Steen Bundgaard, Claus Ørsted, Malte Larsen, Torben Hansen og Per Bilici Sørensen
Venstre (V) Louise Høeg Jensen og Martin Faber Jensen..
Det konservative Folkeparti (C): Peter Rasmussen
Socialistisk Folkeparti (F) 1: Frank Kronbo

Ellen Petersen siger pænt nej tak til kontraktpolitik

Ellen Petersen, socialdemokratisk formand for kultur- og fritidsudvalget i Randers Kommune og opstillet til kommunalvalget i næste uge, vil ikke svare på de spørgsmål, Samvirkende Idrætsklubber i Randers, SIKR, har sendt ud til en lang række
byrådsmedlemmer og byrådskandidater.
Hun kalder det et forsøg på kontraktpolitik fra SIKR's side, og det ønsker hun ikke at deltage i, ligesom hun mener via de seneste års deltagelse i SIKR-møder at have sagt, hvad hun mener.
Jeg svarer ikke på det fremsendte, da jeg ikke
indgår kontraktpolitik, som jeg mener SIKR i denne henvendelse lægger op til,” lyder det i svaret fra Ellen Petersen, der i de seneste år har deltaget i SIKR-repræsentantskabsmøderne.
”Jeg har i min tid som formand for kultur- og fritidsudvalget haft et indlæg på generalforsamlingen om idræt og har ligeledes berørt mine og mit partis idrætspolitiske synspunkter. Her har idrætsledere brugt udtrykket, at jeg er ”klar i spyttet” og til at forstå,” lyder det fra Ellen Petersen, der havde ventet et andet udspil fra idrætten end en række spørgsmål med henblik på offentliggørelse af svar og offentliggørelse af navnene på de politikere, der ikke sender svar.
”Jeg har stillet mig til rådighed til et debatmøde, som – så vidt jeg havde forstået det - ville blive iværksat af SIKR, så jeres medlemmer kunne deltage og stille direkte spørgsmål til politikerne. I har tilsyneladende valgt en anden måde at afkræve svar fra politikere på,” hedder det i Ellen Petersens svar til SIKR, der afslutningsvis gør SIKR opmærksom på, at hun forventer, at svaret offentliggøres.
Og endelig vedlægger hun så i stedet i svaret til SIKR socialdemokraternes kommunalpolitik, der omhandler kultur- og fritidsområdet.

SIKR-bestyrelsesmedlem undrer sig over udvalgsformanden

René Skjøde Andersen, hovedformand i Randers sportsklub Freja og bestyrelsesmedlem i Samvirkende idrætsklubber i Randers, SIKR, er skuffet over responsen eller rettere over manglen på samme fra kommunalpolitikerne.
Og forundret over svaret fra kultur- og fritidsudvalgsformand Ellen Petersen.
”Jeg har stor personlig respekt for Ellen Petersen, men….” Lyder det fra René Skjøde Andersen, der uddyber:
”Hun er en konstruktiv samarbejdspartner, der, som hun selv siger, altid har stillet op til de arrangementer, SIKR har inviteret til, men hvis man ikke i en situation som denne, hvor man står overfor valg til en ny byrådsperiode som repræsentant for alle kommunens borgere, kan tillade sig at kræve, at politikerne hæver sig lidt op i træet og kommer med nogle visionære tanker om breddeidrættens vilkår, hvornår skulle man så kunne gøre det”? siger René Skjøde Andersen om idrættens henvendelse til politikerne.
”Det ville være befriende og befordrende for det repræsentative demokrati, hvis politikerne og partierne turde lade sig forpligte med konkrete hensigtserklæringer, man også i praksis ville føre ud i livet, når der var politisk flertal for det,” siger Freja- og SIKR-lederen.

Sammenfattede svar fra politikerne

Ingen svar fra partiernes spidskandidater. Svar fra seks af 14 forespurgte kandidater fra Socialdemokratiet.
Konkrete svar fra Malte Larsen, Torben Hansen og Per Bilici Sørensen - sammenfattet således:
”Vil arbejde for, at tilskuds- og gebyrvilkår ikke forringes.”
”Det kan blive svært at love nedsættelse af egenbetaling til halleje, da de øvrige nævnte punkter skal prioriteres før nedsættelse af denne.”
”Finder, at den nuværende halleje er rimelig og ser gerne, den fortsætter de næste fire år.”
”Vil arbejde for, at de nuværende ca. to mio. kr. årligt til forbedringer af breddeidrætsfaciliteter øges.”
”Ambitionerne skal være større end ca. 10 mio. kr. årligt til nye større idrætsanlæg, der også skal komme bredden til gode.”
”Flot hensigtserklæring. Realistisk set vil det måske være bedre at gå efter det halve beløb, såfremt der kan findes flertal til det.”
Svar fra én (Louise Høeg) af 11 forespurgte kandidater fra Venstre på vegne af Venstre i Randers, og det konkrete svar var:
”Vi vil ikke reducere i breddeidrætsklubbernes samlede tilskuds- og gebyrbeløb.”
”Vi er bestemt positivt indstillet for at undersøge hallejen i Randers Kommune og se på mulighederne for ændringer i samarbejde med indeidrætsklubberne.”
”I Venstre vil vi meget gerne kigge på området, hvor der anvendes de nuværende ca. to mio. kr. årligt til forbedringer af breddeidrætsfaciliteter, igennem og undersøge indsatsen i et større perspektiv.”
”Vi vil gerne undersøge mulighederne for at lave en investeringsplan for idrætsanlæg, for det vil sikre, at investeringerne sker der, hvor behovet er størst. Undersøgelsen skal danne grundlag for det årlige investeringsbeløb.”
Svar fra én af fem forespurgte fra Det Konservative Folkeparti uden konkret stillingtagen.
Svar fra én af én forespurgt fra SF uden konkret stillingtagen.
Intet svar fra Dansk Folkeparti, Beboerlisten, Det Radikale Venstre og Velfærdslisten. (kilde: SIKR)
 

Publiceret 16 November 2013 00:57