Der skal tunneleres lidt over en kilomenter på Sydkærsvej og Risbjerggårds Allé.

Der skal tunneleres lidt over en kilomenter på Sydkærsvej og Risbjerggårds Allé.

Mange gener, døgnarbejde og lukkede vejstrækninger

HVORNÅR og HVOR? Lidt om HOFORs arbejde og planlægningen omkring tunnelstrækningerne i Hvidovre:

Åmarksvej 1 (VUC): Arbejdet i adgangsskakten fortsætter indtil sidst på sommeren 2014, da adgangsskakten er startpunkt for tunnelboremaskinen for tre af tunnelstrækningerne. Tunnelen fra Åmarksvej 1 til Åmarkens Pumpestation og tunnelen fra Åmarksvej 1 til Asminderødvej under Gl. Køge Landevej er boret færdig. Den sidste strækning, der i øjeblikket tunneleres fra Åmarksvej 1, er til adgangsskakten ved Brostykkevej. Denne strækning forventes at være boret færdig her i juli/aug. 2014. Når tunnelerne er boret på de tre strækninger, skal der etableres et betonbygværk, der samler de tre rør i byggegruben på Åmarksvej 1. Herefter reetableres overfladen. Man forventer, at arbejdet ved Åmarksvej 1 er helt færdigt sidst på sommeren. Asminderødvej/Gl. Køge Landevej: Mens der arbejdes i adgangsskakten er indkørsel fra Gl. Køge Landevej spærret frem til udgangen af 2014 for at give plads til arbejdet. Den 27. juni brød tunnelboremaskinen fra Åmarksvej 1 igennem til adgangsskakten på Asminderødvej. Adgangsskakten skal som det næste modtage tunnelboremaskinen, når den har boret sig vej fra Sydkærsvej Pumpestation senere på året. Det forventes, at området ved adgangsskakten er reetableret ved udgangen af 2014. Brostykkevej/Gl. Køge Landevej: Der er gravet ud til adgangsskakten, så den er klar til at modtage tunnelboremaskinen fra Åmarksvej 1. Brostykkevej er delvis spærret hen over sommeren 2014, men er dog farbar i et spor hver vej. Når tunnelboremaskinen er ankommet til Brostykkevej, vil der blive lavet et betonbygværk i byggegruben, hvorefter vejen retableres og trafikken genåbnes. For at udnytte den nye store tunnelledning bedst muligt, skal de gamle kloakledninger i Brostykkevej på strækningen fra Gl. Køge Landevej til Kvistgårdsvej udskiftes med nye større rør, så vandet hurtigere kan komme væk fra boligområderne og hen til den nye tunnelledning. Strækningen på Brostykkevej vil derfor blive gravet op, når de nye kloakledninger skal lægges ned. Man forventer at lægge de nye kloakledninger i løbet af efteråret 2014. De berørte beboere vil høre mere, når vi nærmer os tidspunktet, hvor arbejdet går i gang. Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé: Adgangsskakten er gravet ud og er stort set klar til, at tunnelboremaskinen til efteråret vil starte med at bore en af de lange strækninger fra Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé til Asminderødvej. Tunnelboremaskinen vil når den er ankommet til Asminderødvej på ny blive installeret i adgangsskakten på Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé, så der kan tunneleres til adgangsskakten på SydkærsvejVestkærs Allé. I alt skal der fra Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé tunneleres lidt over en kilometer kloaktunnel. Sydkærsvej/Vestkærs Allé: Arbejdet med at omlægge de eksisterende ledninger i jorden er stadig i gang. Det har taget længere tid end forventet, da man skulle omlægge flere ledninger end planlagt og desuden er stødt på mange sten i undergrunden, der hvor ledningerne skal flyttes hen. I begyndelsen af september starter sekantpælemaskinen med at bore sekantpælene ned. Så snart den er færdig, grundvandssænkes og graves der ud til adgangsskakten, så den er klar til at modtage tunnelboremaskinen. Adgangsskakten ved Vestkærs Allé er det sidste sted, hvor det støjende og støvende arbejde med at bore sekantpæle ned skal gennemføres. Arbejdet udføres i dagtimerne i hverdagene og HOFOR gør hvad de kan for at minimere generne, men det kan ikke undgås at det støjer og støver i nærområdet. Der har været afholdt nabomøde for de naboer, der bliver generet af arbejdet. Det forventes, at der bliver åbnet op for trafik igen på Sydkærsvej omkring Vestkærs Allé i oktober/november 2014. Sydkærsvej/Sønderkær: Vejen ved adgangsskakten er midlertidigt retableret, og Sydkærsvej er åben for trafik over adgangsskakten. Boringer til grundvand samt udgravning af selve adgangsskakten forventes at starte op i løbet af efteråret, og på dette tidspunkt spærres vejen på ny. Vejen vil forventeligt være afspærret frem til foråret 2015, hvor der er endeligt reetableret efter at tunnelboremaskinen er ankommet fra I. G. Smiths Allé. I.G. Smiths Allé/Ulfborgvej: Arbejdet med at bore sekantpæle ned begyndte i juni måned, men har været stoppet flere gange, da HOFOR¿s målinger har vist, at man har støjet mere end tilladt. Man har bl.a. bygget højere støjskærm og har dæmpet støjen fra maskinen ved isolering. Når HOFOR igen har en tilladelse fra Hvidovre Kommune forventes arbejdet med boring af sekantpæle at være afsluttet i løbet af august måned. Når der er støbt sekantpæle, skal der etableres grundvandssænkning og graves ud til adgangsskakten, så den er klar til at modtage tunnelboremaskinen, når den har boret sig frem fra adgangsskakten ved Næsborgvej. I.G. Smiths Allé vil være spærret for trafik frem til foråret 2015. Næsborgvej: Arbejdet ved adgangsskakten er begyndt i juni. Der er etableret boringer til grundvandssænkning og arbejdet med at grave ud til adgangsskakten og støbe bundpladen er ved at blive udført. Adgangsskakten vil herefter være klar til, at boring af tunnelledningen kan starte i oktober. Tunnelledningen fra Næsborgvej skal bores under Holbækmotorvejen, og arbejdet vil forgå hele døgnet, også i weekender, så trafikken generes i kortest mulig tid. Motorvejstrafikken skal formodentlig afspærres efterhånden som tunnelboremaskinen når frem under de enkelte vejbaner, i tilfældet af at der skulle ske sætninger i vejen. Natarbejdet ved Næsborgvej forventes at stå på i lidt over en måned. Åmarkens Pumpestation: Der støbes fortsat vægge til den nye pumpestation, der skal pumpe vandet til renseanlægget. Et nyt hus til eltavler mv. er bygget, så nu kan arbejdet med den nye pumpestation efterhånden også ses oven på jorden. Der arbejdes fortsat kun inden for normal arbejdstid.


Arbejdet på Sydkærsvej: Tunnelboremaskinen starter til efteråret.

Arbejdet på Sydkærsvej: Tunnelboremaskinen starter til efteråret.

Publiceret 05 August 2014 08:00