Besparelser vil ramme sårbare børn

Bestyrelsen i Ærtebjerghave Børnecenter ser til med bekymring, når man igen inden for meget kort tid fremlægger besparelser på dagtilbudsområdet.
Vi stiller os undrende overfor, at en del af de foreslåede besparelser vil ramme sårbare børn, når man i kommunen har stor opmærksomhed på inklusion i skoler og daginstitutioner, hvor det forventes, at alle børn skal kunne gå i en almindelig skole og daginstitution.
Vi mener tværtimod, at området bør styrkes med ekstra ressourcer til øgede normeringer samt midler til en tidlig indsats overfor sårbare børn.

Inklusion handler ikke kun om udsatte børn. Alle børn skal inkluderes. Det vil sige, at det pædagogiske personale skal have indsigt i, kunne udfordre og udvikle børn i fællesskaber, der består af indadvendte børn, udadvendte børn, nørdede børn, børn, der er vant til at færdes i mellem mange børn, børn, der ikke bryder sig om at færdes blandt mange børn osv. osv..

Det er fremlagte budgetkatalog peger på nogle muligheder for at spare yderligere på nogle områder, hvor børn, som har brug for en særlig opmærksomhed i forhold til den pædagogiske indsats, ikke bliver anerkendt.
Tanken bag støttepædagogkorpset er at støtte udsatte børn i deres opvækst. Og med støttepædagogkorpset fastholder vi, at vi bruger ressourcerne på de udsatte børn.

I Ærtebjerghave har vi har stort udbytte af den særlige specialpædagogiske indsats, som forskelige vejledere fra PPR har ydet. Vi har haft et givtigt samarbejde, når der i en periode har været behov for en særlig specialpædagogisk indsats.

Vi mener, det er problematisk at skære 4 ud af 9 støttepædagoger væk. Vi mener støttepædagogerne besidder en særlig erfaring, som de kan videregive til de enkelte institutioner i konkrete sager, når der er behov for det.

Derfor bør Køge Kommune tilføre dagtilbudsområdet de midler – øremærket til normeringer og tidlig indsats overfor sårbare børn – der ved finanslovsvedtagelse i juni måned 2012 blev tilført daginstitutionerne hvert år (på landsplan 500 mio. kr. Køge Kommune tildeles 5,1 mio. kr.) til at forbedre kvaliteten i kommunes dagtilbud.

Det er en vigtig del af det gode daginstitutionstilbud, at antallet af børn pr. pædagog begrænses. Det bør være et mål at give alle børn en god start på livet – i de mange timer de er i daginstitution i de tidligste leveår. Vi mener, der er alvorligt brug for et markant løft efter årtiers besparelser på området.

Vi vil slutteligt henvise til den nylige KORA undersøgelse, der viser, at Køge i forhold til normering i dagtilbud ligger et stykke under landsgennemsnittet, vi mener som minimum, Køge bør nå op på et gennemsnitligt niveau.

På vegne af bestyrelsesen i Ærtebjerghave Børnecenter
Sille Haahr-Aasmul, bestyrelsesformand

Publiceret 20 August 2014 08:30