Hvidovre Kommune ønsker de planlagte vindmøller opsat på Avedøre Holme.

Hvidovre Kommune ønsker de planlagte vindmøller opsat på Avedøre Holme.

Hvidovres kamp mod vindmøllerne

En enig kommunalbestyrelse gav lige før jul mandat til, at økonomiudvalget og borgmesteren kan arbejde videre med planerne om at foreslå Københavns Kommune en alternativ placering af de planlagte vindmøller på Kalvebod Syd.

Hvidovre Kommune ønsker ikke møllerne placeret i Kalveboderne, men foreslår i stedet opsætning af de planlagte fire vindmøller på Avedøre Holme.

Hvidovre er nu - i samarbejde med Københavns Kommune og HOFOR - i gang med at undersøge muligheden for en sådan placering.

Samtidig skal Natur- og Miljøklagenævnet træffe afgørelse om Hvidovre Kommunes klage over den dispensation, som Naturstyrelsen har givet Københavns Kommune fra Strandbeskyttelseslinjen. Denne afgørelse træffer klagenævnet i løbet af foråret 2015.

<p class="mrub">Alternative muligheder</p>

Der sker flere ting omkring møllerne i øjeblikket.

Dels undersøger Hvidovre Kommune sammen med HOFOR og Københavns Kommune, om der som alternativ til vindmøller på Kalvebod Syd kan opstilles vindmøller på Avedøre Holme.

Men parallelt med denne undersøgelse ønsker Københavns Kommune også at færdiggøre plangrundlaget for opsætning af Kalvebod Syd-vindmøllerne. På denne måde holder Københavns Kommune således begge døre åbne.

Københavns Kommunes borgerrepræsentation vedtog i slutningen af november 2014 plangrundlaget for Kalvebod Syd-vindmøllerne - det vil sige VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. I sagsfremstillingen til teknik- og miljøudvalget - altså i København - står bl.a.:

- Der har i løbet af foråret 2014 været drøftelser mellem Københavns Kommune, HOFOR og Hvidovre Kommune om muligheden for at flytte Kalvebodmøllerne til Avedøre Holme, og HOFOR har udført indledende beregninger på økonomien i møllerne. Det blev i drøftelserne tydeliggjort, at Københavns Kommune fortsætter den igangværende planproces, hvor møllerne placeres på Kalvebod Syd, indtil der foreligger et færdigt plangrundlag fra Hvidovre Kommune for placering af møller på Avedøre Holme...

Københavns kommune har bekendtgjort beslutningen om vedtagelsen den 15. december ligesom København har oplyst, at HOFOR nu kan meddeles VVM-tilladelse til opførelsen. Endvidere at HOFOR skal ansøge Fredningsnævnet om dispensation fra fredningsbestemmelserne. Nævnet mødes et par gange om året, og VVM-tilladelsen gives ikke, før en fredningsdispensation er givet.

<p class="mrub">Veto</p>

Ingen i Hvidovres kommunalbestyrelse ønske vindmøllerne placeret på Kalvebod Syd.

Hvidovre Kommune har blandt andet gjort følgende:

Den 3. maj 2012 nedlagde Hvidovre Kommune veto, da kommunen mener, at planforslaget vil have en væsentlig negativ betydning for udviklingen af Hvidovre Kommune. Naturstyrelsens afgørelse af 8. oktober 2014 vurderer dog ikke, at dette er tilfældet. Denne afgørelse kan ikke påklages.

I december 2013 har Hvidovre påklaget Naturstyrelsens dispensation fra Strandbeskyttelseslinien til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har 18. november 2014 telefonisk oplyst, at man vil besigtige områderne i Hvidovre Kommune i marts 2015, før en afgørelse træffes.

<p class="mrub">Hvidovres muligheder</p>

Hvidovre har nu fået juridisk assistance til at afdække hvilke muligheder, der er for at gøre indsigelse i Københavns Kommunes kommende planlægningsproces.

Der er to muligheder.

Den ene mulighed er at anvende de i loven fastsatte muligheder for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Den anden mulighed er at anlægge søgsmål.

På baggrund af den juridiske rådgivning har Hvidovre Kommune i første omgang klaget indenfor det administrative system.

Det betyder i første omgang en klage til Natur og Miljøankenævnet over Københavns Kommunes vedtagelse af plangrundlaget, herunder VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. I denne klage behandles retlige og procesuelle spørgsmål eksempelvis om planerne er i overensstemmelse med Fingerplan og VVM-bekendtgørelse.

Efterfølgende er der mulighed for at klage over en eventuel dispensation fra FredningsnævnetKlage over at Københavns Kommune giver VVM-tilladelse til HOFOR. Her kigger Natur- og Miljøklagenævnet primært på det indholdsmæssige i VVMredegørelsen og habitatvurderingen, herunder en Natur- og Miljøteknisk prøvelse af de skøn og afvejninger der er foretaget i forhold til naboer, støj, fugle.

Afhængig af udfaldet af disse afgørelser anbefaler juristerne, at man på et senere tidspunkt kan overveje at anlægge søgsmål - altså en retssag mod København. 

oas@hvidovreavis.dk

Publiceret 13 January 2015 08:00