(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Social- og sundhedsområdets økonomi gennemgået med tættekam

KØGE: Selvom Køge Kommunes økonomi overordnet set fortsat er sund og solid, så viser seneste prognose for social- og sundhedsområdets økonomi at der stadig er pres på udgifterne  området.
Områdets økonomi er siden november 2014 blevet gennemgået med tættekam. Der er gennemført en analyse af Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde for at skabe et overblik over forventningerne til resultatet af budget 2015.
Analysen, som nu ligger klar, er en økonomisk afdækning af Social- og Sundhedsområdets budgetområde. Analysen viser, at der er et forventet merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. ved udgangen af 2015.
- Som udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget og som borger i Køge Kommune er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at vi på social- og sundhedsområdet står overfor disse udfordringer. Vi må konstatere, at der er forskellige tendenser i forhold til borgernes behov for hjælp og pleje, som skaber et pres, vi ikke har kunnet forudsige i forhold til det konkrete budget for 2015. siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Jeppe H. Lindberg (V).
Analysen viser, at det er de samme områder er der udfordret i 2015 som det var i 2014. Der er altså tale om en tendens på social- og sundhedsområdet, som hænger sammen med velfærdsudfordringerne som er flere ældre, færre medarbejdere og stramme økonomiske vilkår.
- Det er jo ingen hemmelighed, at velfærdssamfundet, som vi kender det, er under pres og det har også betydning for budget 2015, siger Jeppe H. Lindberg (V).
Mere behov for hjælp og pleje Den økonomiske afdækning og prognosen for 2015 viser blandt andet, at vi har flere ældre, der har et større behov for hjælp og pleje end tidligere.
Samtidig udskriver sygehusene borgerne tidligere end før, hvilket får betydning for udgifterne i den kommunale hjemmepleje, som tager sig af borgerne i deres eget hjem efter udskrivelse fra sygehus.
Udgifterne på voksenhandicapområdet er - som i landets øvrige kommuner - præget af vækst. Her er der en stigning i behovet for hjælp, fordi de borgere, der har behov for specialiseret hjælp og støtte, har behov for det i en længere periode end tidligere.
- Social- og Sundhedsudvalget har de seneste år igangsat flere projekter og andre indsatser, der skal hjælpe og motivere borgerne til i stadig højere grad at klare flere af hverdagens gøremål selv. Med hverdagsrehabilitering og forskellige former for støtte er det lykkedes os at hjælpe rigtig mange til at blive uafhængige af den kommunale hjælp og pleje. Men vi har stadig mange, der fortsat har brug for vores hjælp, siger Jeppe H. Lindberg (V). 
Analysen af social- og sundhedsområdets økonomiske udfordringer viser, at udfordringerne blandt andet er stigende udgifter til hjemmepleje og plejeboliger samt til længerevarende og midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud på det specialiserede socialområde.
- Vi er nødt til at finde pengene og få økonomien til at balancere også på dette område og den grundige analyse, som nu har finkæmmet social- og sundhedsområdet giver ikke kun et overblik over de udfordrede områder, men den giver os også en mulighed for at kvalificere de forslag til besparelser, som vi er nødsaget til at gennemføre, siger Jeppe H. Lindberg (V)
Social- og Sundhedsudvalget behandlede på et ekstraordinært udvalgsmøde den 21. januar 2015 forskellige forslag til besparelser på udvalgets område.
Et flertal i udvalget pegede på de forslag, de ønsker at sende i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Frivilligrådet samt i Social- og Sundhedsforvaltningens medarbejderudvalg med henblik på endelig behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar. Enhedslisten begærede sagen i byrådet.
- Der er ingen tvivl om, at vi står med en vanskelig øvelse i Social- og Sundhedsudvalget og det gør, at vi er nødt til at se på udfordringerne med nye briller, for hvis vi gør som vi plejer, så får vi det vi plejer. Det er vores pligt at fremtidssikre social- og sundhedsområdet og det kræver svære beslutninger, slutter Jeppe H. Lindberg (V).
pm

Forslag i høring

Følgende forslag blev sendt i høring:

1. Udbud af tøjvask, 0,2 mio kr.

3. Ændring af serviceniveau på genoptræning, 1,7 mio kr.

4. Egenbetaling for kørsel til daghjem, 1,1 mio kr.

6. Ændring af serviceniveau på boformer, 3,4 mio kr.

7. Forebyggende hjemmebesøg, 0,4 mio kr.

9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper, 0,1 mio kr.

11. Effekt af udbud i 2015, 0,5 mio kr.

12. Sundhed og forebyggelse, 0,8 mio kr.

13. Beskyttet beskæftigelse, 0,7 mio kr.

15. Effektivisering af arbejdsgange, 1 mio. kr.

20. Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse, 1 mio. kr.

21. Besparelse på udviklingsprojekter, 0,7 mio. kr.

Forslagene er nærmere beskrevet i dagsordensmaterialet til Social- og sundhedsudvalgets møde den 21. januar 2015, som ligger på Køge Kommunes hjemmeside http://www.koege.dk/borger.aspx.

Publiceret 23 January 2015 06:00