Brostykkevej er igen lukket ved Kvistgårdsvej, da man er i gang med at bygge et overløbskammer.

Brostykkevej er igen lukket ved Kvistgårdsvej, da man er i gang med at bygge et overløbskammer.

Der larmes, graves og bores

Men hvordan er status på et omfattende kloakarbejde?

HOFOR er godt i gang med at udbygge kloaksystemet med en ny stor kloaktunnel langs med Damhusåen.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Den nye kloaktunnel vil mindske risikoen for oversvømmelser i de nærliggende boligområder, når der er skybrud eller voldsom regn. Udvidelsen vil samtidig gøre vandet i Damhusåen renere, da der kommer færre kloakoverløb til åen.

Men hvordan er status på det omfattende arbejde?

Ved Åmarksvej (VUC) er bygværket færdigt og skakten er helt fyldt op og lukket. Fortovet er lagt tilbage og nu mangler kun reetableringen af VUC-området. Dette planlægges i samarbejde med VUC og bliver udført i løbet af foråret. Arbejdet forventes ikke at genere den offentlige færdsel.

Adgangsskakten ved Asminderødvej bruges ikke i øjeblikket. Den afventer, at boremaskinen har boret sig frem fra adgangsskakten ved Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé. Det forventer HOFOR sker i løbet af efteråret 2015.

Hjørnet af Brostykkevej og Gl. Køge Landevej mangler nu kun asfalt og slidlag for at være færdig. Asfalten bliver lagt så snart temperaturen sniger sig lidt længere op over frysepunktet, hvorefter vejen og fortovet genåbnes i fuld bredde. Altså inden for de nærmeste uger. Slidlaget, det vil sige den fine sorte asfalt der lægges på til sidst, udlægges først senere i 2015.

Reinfiltrationsanlægget der står i fortovet bliver stående noget tid endnu, da det skal bruges i forbindelse med kommende arbejder i Asminderødvej og Tibberupvej.

Ud for Brostykkevej 18-22 og 17-19B er der startet på arbejdet med at bygge et såkaldt overløbskammer og dermed sikre god udnyttelse af den bassinledning der i dag ligger i Brostykkevej.

Anlægsarbejdet forventes at vare frem til og med juni 2015, og i anlægsperioden er Brostykkevej fra Kvistgårdsvej til Lerbjergvej spærret for al trafik undtagen beboerkørsel, arbejdskørsel, cyklister og fodgængere. Arbejdet foregår normalt mandag til fredag fra kl. 7-18.

<p class="mrub">Sønderkær åbnes inden sommeren</p>

I løbet af sommeren vil den nye tunnelboremaskine starte med at bore strækningen fra Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé til Asminderødvej. Tunnelboremaskinen vil, når den er ankommet til Asminderødvej, på ny blive installeret i adgangsskakten på Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé, så der kan tunneleres mod Vestkærs Allé og Sønderkær. I alt skal der fra Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé tunneleres næsten 1,5 kilometer kloaktunnel.

HOFOR har undersøgt, om det er muligt at bore tunnelen fra Risbjerggårds Allé til Sønderkær i et stræk. Det er nu besluttet, at det gør man! Det er derfor nok med en mindre skakt ved Vestkærs Allé for at lave tilslutningsarbejder. Det betyder også, at der ikke skal bores sekantpæle ned.

Ved Sønderkær er Sydkærsvej spærret for kørende trafik, mens gående og cyklister kan passere forbi arbejdsstedet. Det forventes, at der kan åbnes for trafik inden sommerferien 2015. I løbet af 2016, når tunnelboremaskinen ankommer fra Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé, spærres vejen igen.

<p class="mrub">Turen kommer nu til Grønholtvej</p>

HOFOR er kommet godt i gang med at tunnelere fra I.G. Smiths Allé mod Sønderkær. De forventer at være færdige med at tunnelere fra I.G. Smiths Allé i løbet af foråret, hvorefter der skal etableres et bygværk i skakten. Dette arbejde er planlagt til at være færdigt i løbet af sommeren 2015, hvorefter I.G. Smiths Allé igen åbnes for trafik.

Mens der tunneleres fra I. G. Smiths Allé til Sønderkær vil der være en kran, der løfter jord op og sænker rør ned i skakten efterhånden, som tunnelboremaskinen arbejder sig fremad. Der vil derfor også ske jordkørsel fra pladsen i tunneleringsperioden. Naboerne til skakten vil løbende blive holdt orienteret. Arbejdstiden vil generelt være kl. 7 til 18 på hverdage. Dog vil der forekomme mindre ikke støjende arbejder udenfor dette tidsrum. Det kan f.eks. være en landmåler, der kontrollerer rørstrækningen eller reparation/vedligeholdelse af tunnelmaskinen.

Der skal krydses en meget stor vandledning ved Sønderkær. Vandledningen skal frigraves, hvorfor det er nødvendigt at ændre indkørslen til I. G. Smiths Allé fra Sønderkær.

På Grønholtvej startes op med udbygningen af den eksisterende kloakledning - mellem Sydkærsvej og Torstensvej - lige efter påskeferien, hvilket vil sige den 6. april.

Forinden opstart vil der blive afholdt et nabomøde, hvor der gives information om arbejderne. Der vil også blive udsendt en infoskrivelse om den kommende opgravning i vejen. Den nye større ledning vi, når tunnelen er færdig i Sydkærsvej, blive tilsluttet til denne.

Publiceret 30 March 2015 07:00