Der er fint styr på økonomien og Hvidovre Kommune har en særdeles velpolstret pengekasse.

Der er fint styr på økonomien og Hvidovre Kommune har en særdeles velpolstret pengekasse.

Stort overskud - på over 100 millioner!

Kommunalbestyrelsen godkendte i sidste uge kommunens regnskab for 2014. Resultatet er udtryk for en særdeles stram økonomisk styring og Hvidovre har en ”robust” pengekasse pt

Styrelsesloven kræver, at økonomiudvalget skal aflægge kommunens årsregnskab til kommunalbestyrelsen.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Det skal ske således, at kommunalbestyrelsen kan afgive regnskabet til kommunens revision senest den 1. maj efter regnskabsåret. Derfor behandlede og godkendte kommunalbestyrelsen i sidste uge det store og komplicerede årsregnskab. Helt efter traditionen benyttede borgmesteren lejligheden til at give regnskabet nogle ord og kommentarer med på vejen. - Som afslutning på budgetåret 2014 skal vi i dag oversende regnskabet for 2014 til kommunens revision, indledte Helle Adelborg (A): - Lige nu er vi langt inde i 2015 og optaget af hvad der sker sig lige nu, men det er klogt en gang imellem at stoppe op og dvæle lidt ved, hvad der er der er sket, og samle op på de erfaringer det har givet os, som vi kan anvende i det fremadrettede virke. Oversendelsen af regnskabet for 2014 er sådan en lejlighed. Regnskabet er vores økonomiske dokumentation, der viser summen af alle kommunens økonomiske aktiviteter og tiltag i det forgangne år. Jeg synes, at vi kommer godt ud af 2014 med et rigtig flot resultat. Det samlede regnskabsresultat viser et overskud på 101,3 mio. kr. Da vi tilbage i oktober 2013 lagde budget for 2014 var målet for 2014 på 72,9 mio.kr. Hvis vi ser på resultatet af vores drift - viser regnskabet et overskud på 189,4 mio. kr. I det oprindelige budget forventede vi 203,6 mio.kr. Årsagen til, at der er en afvigelse her skyldes dels, at vi på indtægtssiden ikke blev kompenseret så meget for skattenedsættelsen i 2014, som vi havde forventet. Hvilket skyldes, at der var flere kommuner end forudsat, der skulle have del i den kompensationspulje der var oprettet til de kommuner der nedsatte skatten. Og så har der været et lidt større forbrug på vores samlede drift, end vi oprindeligt forventede...

Kirurgisk præcision

- I 2014 har Hvidovre Kommune haft anlægsudgifter for 82,3 mio. kr. Hvis vi trækker dette fra driftsresultat - giver det et overskud på 107,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Hvis vi herfra trækker nettodriftsudgifter på 5,7 mio. kr. fra det brugerfinansierede område, som i Hvidovre Kommune er renovationen, kommer vi frem til det samlede regnskabsresultat som udgør et overskud på 101,3 mio.kr. Et af de forudbestemte vilkår vi styrer vores driftsøkonomi efter er Hvidovre Kommunes serviceramme. Servicerammen er de udgifter vi har lov til at afholde uden at blive ramt at sanktioner fra ministeriets side. Dermed mener jeg, at såfremt vi ikke overholder de økonomiske aftaler bliver vi straffet økonomisk i kommunerne. Man må sige, at vi sidste år ramte servicerammen med - hvad vores finansminister i andre sammenhænge kalder - kirurgisk præcision. Vores serviceudgifter var i 2014 kun 0,6 mio. kr. under servicerammen på 2.402,4 mio.kr. - hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 promille. Det er rigtig, rigtig godt gået. Det præcise resultat vidner om en meget stærk styring af vores økonomi. Det er jeg rigtig godt tilfreds med, og det synes jeg, at vi skylder alle vore medarbejdere en stor tak for at bidrage til sker, sagde borgmesteren...

Forebyggende tiltag

- I forlængelse af det samlede resultat, så bliver der på dagens dagsorden behandlet - særskilte sager om overførsler på anlæg og drift - det vi i mange sammenhænge har kaldt "rul”, fortsatte Helle  Adelborg: - På anlægssiden udgør overførslen 72,9 mio. kr. Det er et fald i forhold til hvad der blev overført fra 2013 til 2014, men det er stadig for højt. Det er da også grunden til, at der i arbejdet med Budget 2016 er særskilt fokus på en flerårig anlægsprioritering. På driften har vi overført 27,6 mio. kr., og det er på niveau med, hvad der blev overført året før. Det er med til at bekræfte, at vi i Hvidovre Kommune har en drift, der samlet er i god balance, og at vi leverer den service, som vi lover. Under beretningen i regnskabet kan man læse meget mere om, hvad der er sket i kommunen i 2014, så jeg vil henvise til den, hvis nogen har interesse i at vide mere. Hvis jeg skal fremhæve blot nogle af de tiltag, som er med til at perspektivere vores indsats, så var 2014 året, hvor den nye folkeskole åbnede dørene i august. Forud for dette har de haft travlt ude på skolerne og SFO og gjort et stort arbejde både med at forberede det nye indhold og de nye rammer. Ligesom regnskabet for 2013 viser regnskabet for 2014 i høj grad, hvordan vi særligt har haft fokus at få iværksat en række forebyggende tiltag. Et eksempel er børne- og familieområdet hvor der hele tiden igangsættes nye initiativer for at styrke den forebyggende og tidlige indsats. Jeg kan her pege på Familieliv Hvidovre, et tilbud til alle førstegangsforældre, som et vigtigt forebyggende initiativ. Endvidere er der på småbørnsområdet/daginstitutions arbejdet meget med sprog, aktionslæring, som er kompetenceudvikling med afsæt i daglig praksis samt forældreinddragelse, og så har vi sat gang i arbejdet med en 10-års plan for renovering og udbygning af kommunens daginstitutioner. På ældreområdet er der blandt andet arbejdet med en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, og så er der givet ekstra hjælp til hjemmeboende borgere, der modtager varig hjemmehjælp..

Stram styring fortsætter

- 2014 blev på arbejdsmarkedsområdet et år med nye reformer. Faktisk to af slagsen, fortalte Adelborg: - Både vedrørende kontanthjælp og sygedagpenge - hertil kommer beskæftigelsesreformen der er trådt i kraft den 1. januar 2015. Med Kontanthjælpsreformen blev der sat fokus på at møde borgerne med en målrettet indsats, og klare krav og forventninger, hvad enten det er for at komme i uddannelse, i arbejde eller videre i livet. Med Sygedagpengereformen er den sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under sit sygdomsforløb. På kulturområdet er der i 2014 sket forbedringer på såvel Hvidovre Stadion som Avedøres Stadion, ligesom der på kulturområdet er sket forbedringer, som eksempelvis Enghøjhuset. Der er mange tiltag, der vidner om, at Hvidovre er en levende by i udvikling - i 2014 sagde vi goddag til 538 flere borgere. Det samlede befolkningstal steg i løbet af 2014 således til 52.380 personer. Den seneste prognose viser, at der fortsat vil være befolkningstilvækst i de kommende år. Det er et tegn på, at Hvidovre er en attraktiv kommune med et godt serviceniveau og mange tilbud til alle aldersklasser. Det kommer ikke af sig selv og kunne ikke ske, hvis det ikke var for en stor indsats og engagement af såvel kommunen som borgerne. Derfor er det vigtigt for mig, at vi fortsætter ad denne positive vej - også med budget 2016. Vi skal fortsat satse på forebyggelse, og på gode vilkår for borgere og erhvervsliv. For på den måde vil vi også fremover have nogle gunstige økonomiske rammer, som vi - politikere - fremadrettet kan prioritere indenfor. Jeg vil her nævne vores erhvervsnetværksklub som et godt og succesfyldt initiativ der bidrageger til dialogen mellem kommune og erhvervsliv - og mellem virksomhederne indbyrdes En stadig strammere styring af vores overordnede økonomiske rammer er kommet for at blive. I Hvidovre forbereder vi os. Det gør vi ved at diskutere en langtidsplanlægning af vores anlæg, og det gør vi ved fortsat at fokusere på en stram styring af driften, og ved at diskutere omfanget af overførsler fra år til år. Det skal vi blive ved med at have fokus på. Vi slutter regnskabsåret 2014 med en ganske pæn kassebeholdning på 290 mio.kr. Også i år har forvaltningen belært mig om, at det ikke bare er penge, vi politikere kan gå ud og bruge løs af, da en stor del er reserveret. Men det efterlader mig alligevel med en god fornemmelse af at kommunekassen er robust - og at vi har godt styr på Hvidovre Kommunes økonomi...

Publiceret 05 May 2015 08:00