Steen Ørskov...

Steen Ørskov...

Hvidovres Ungdomsråd nedlægges

Et ungdomsråd, hvis eksistens ikke mange unge i Hvidovre kender til, bliver nu nedlagt

Økonomiudvalget besluttede nemlig i sidste uge at godkende kultur- og fritidsudvalgets indstilling om at nedlægge Hvidovre Ungdomsråd og - som et alternativ - at oprette en søgbar pulje målrettet kommunens unge.

Af
oas

Hvidovre Ungdomsråd blev indskrevet i budgetaftalen tilbage i 2011 på baggrund af et politisk ønske om at styrke unges indflydelse i kommunen. Hensigten med rådet var oprindeligt at være talerør for kommunens unge, at varetage deres interesser samt at inddrage dem i de politiske processer.
Visionen var at opbygge et råd, der formelt fungerede på samme vilkår som kommunens andre eksisterende råd med fast mødeafholdelse, nominering af faste medlemmer, udpegning af formand og hvad der ellers hører til.
Ungdomsrådet fik desuden råderet over et fast årligt beløb på 50.000 kr. til afvikling af arrangementer og andre tiltag.
Da budgettet i 2011 blev vedtaget, sagde Steen Ørskov (C) at grundlaget for, at Rådet kunne blive en succes ville være, at der var engagerede unge, som havde lyst til at lægge et stykke frivilligt arbejde i Ungdommens Råd:
- Dette indebærer, at vi skal kommunikere bredt ud til unge i Hvidovre, sagde Ørskov for fire år siden:
- Forvaltningen har derfor flere opstartsaktiviteter i støbeskeen for at komme ud til de unge, informere dem om Ungdommens Råd og få dem engageret i arbejdet.
Konservative i Hvidovre er direkte årsag til, at Ungdommens Råd nu ser dagens lys. Der er afsat 50.000 kr. årligt til arbejdet og aktiviteter for de unge, så jeg håber da, at en række engagerede unge vil melde sig på banen og finde det spændende at deltage. De skal holdes til ilden, for vi ved af erfaring, at de lige pludselig er væk. Men jeg er sikker på, at der findes aktive unge derude, sagde Ørskov Larsen, der for fire år siden havde kontakt til engagerede unge:
- Jeg har konkret kontakt til engagerede unge, der har sagt, at de gerne vil involvere sig og støtte op om et ungdomsråd. Det er vigtigt. For det er langt fra altid, vi gamle fjolser rammer plet...

Manglende interesse

Administrationen af Ungdomsrådet blev for fire år siden placeret under kultur- og fritidsafdelingen, som på baggrund af de seneste års erfaringer nu vurderer, at det er vanskeligt at hverve og efterfølgende fastholde interesserede unge i rådet.
Den manglende opbakning forklares således:
“På trods af flere kampagner og forsøg på hvervning har interessen for rådet vist sig ikke at være særlig høj, og det har været tæt på umuligt at finde deltagere, der har haft lyst til at etablere sig i rådet i længere tid ad gangen. Ungdomsrådets aktivitetsniveau har derfor været meget varierende, og i visse perioder har kun 1-2 personer været fast tilknyttet rådet; i andre perioder har der ingen faste medlemmer været.
En del af denne problematik skyldes, at Ungdomsrådets nuværende formelle struktur ikke passer så godt overens med de unges liv, da deres dagligdag, skoleliv og fritidsinteresser ofte er meget ustrukturerede, og vanskelige at tilpasse rammerne i et traditionelt, kommunalt råd. En række af de unge, forvaltningen har været i dialog med, har således givet udtryk for et ønske om mere selvstændig drift udenfor forvaltningens faste rammer og administration, hvad der har været vanskeligt ud fra rådets oprindelige vision og vedtægter”.

Erfaringer fra andre kommuner

Forvaltningen har gennem Netværket af Danske Ungdomsråd (NAU) delt erfaringer med en række andre danske kommuner, som arbejder med ungeinddragelse på en mindre stringent måde, hvor de unge ikke er underlagt traditionelt formelle rammer såsom eksempelvis rådsmøder - men i højere grad finder sammen i uforpligtende og selvkørende interessefællesskaber omkring enkeltstående projekter. Kommunernes erfaringer siger nemlig, at det vigtigste for de unges involvering er, at det er let og uforpligtende, og så vidt muligt på deres egne præmisser.
Flere kommuner arbejder således ikke med ungdomsråd, men med ungdomspuljer, hvor alle kommunens unge - uden at være tilknyttet et formelt råd eller organ - har mulighed for at søge midler til forskellige initiativer, ideer og projekter.

Spontane aktiviteter

Det er derfor nu forvaltningens vurdering, at en omstrukturering af Hvidovre Ungdomsråd er nødvendig for at højne den lokale ungeinddragelse. Og økonomiudvalget valgte i sidste uge at følge forvaltningen.
Det betyder, at de unge nu får mulighed for at igangsætte projekter udenom de faste, skemalagte rammer administreret af forvaltningen. Derfor eksisterende Hvidovre Ungdomsråd - som kun har et enkelt medlem - nedlægges og i stedet anvende rådets allerede bevilgede midler til at oprette en ny søgbar pulje for kommunens unge.
Puljen skal kunne søges af kommunens unge mellem 15-30 år til deres egne idéer - uanset om det er i form af gennemarbejdede, langsigtede projekter, eller spontane, kortsigtede initiativer.
- Det er nemlig symptomatisk for mange ungdomsinitiativer, at de opstår spontant - at de unge ønsker at kunne handle og reagere hurtigt. Puljen skal derfor kunne søges via en let forståelig formular på kommunens hjemmeside eller ved personlig henvendelse i kultur- og fritidsafdelingen. Den efterfølgende sagsbehandlingstid skal gøres så kort som muligt, så de unges ideer ikke brænder ud, hedder det i forvaltningens oplæg til politikerne...
Forvaltningen vurderer, at dette vil skabe en mere attraktiv og lettilgængelig indgangsvinkel for de unge, som på denne måde kan tage aktiv del i kommunen med forskellige enkeltstående projekter på deres egne præmisser. Det tilbageværende medlem af Ungdomsrådet bakker desuden op om ændringsforslaget.

Ærgerligt

Redaktionen har spurgt Steen Ørskov om hvad han tror årsagen er til, at “gamle fjolser” ikke altid rammer plet?
- Det tænkte jeg også lidt selv, da jeg så indstillingen om at nedlægge rådet. Jeg synes, at er rigtig ærgerligt - men vi må erkende, at der ikke har været særlig meget interesse i at blive del af Ungdomsrådet, svarer Ørskov:
- Det har været få unge - flere med et fælles, og nok lidt snævert, interesseområde, og det har i hvert fald vist sig, at det med møder og så videre ikke har været så tillokkende. Når det er sagt, så kan jeg dog også være i tvivl om, hvorvidt kommunen har været gode nok til at engagere de unge. For der er selvfølgelig en opgave med at finde flere - og nye - unge til opgaven. Når det ikke kunne lykkes, så valgte jeg at gå ind for indstillingen om en pulje, som kan søges til aktiviteter for unge - her og nu i hvert fald. For det handler jo ikke om, at pengene bare skal bruges, slutter Steen Ørskov...

Publiceret 27 May 2015 08:00