Læseren skal være opmærksom på, at projektmageren Bregentved Gods deltager i udarbejdelsen af VVM-rapport, skriver Steffen Jørgensen i læserbrev. Foto: Mostphotos

Læseren skal være opmærksom på, at projektmageren Bregentved Gods deltager i udarbejdelsen af VVM-rapport, skriver Steffen Jørgensen i læserbrev. Foto: Mostphotos

En utroværdig redegørelse

Af
Steffen Jørgensen

Frederikshåbvej 52

7183 Randbøl

Læserbrev


Vindmølleprojekter er VVM-pligtige. Vurderingen skal omfatte de forventede virkninger på mennesker, dyre- og plantelivet, klima, landskab, kulturarv m.m. Men læseren skal være opmærksom på, at projektmageren Bregentved Gods deltager i udarbejdelsen og f.eks. sidder med i redaktionen sammen med kommunen og konsulentfirmaet (som vel også betales af Bregentved Gods). Der er derfor en betydelig risiko for, at VVM-redegørelsen bliver ensidig og mindre troværdig. Og det er den.
I redegørelsen omtales blandt meget andet et antal fugle og dyrs biologi, altså hvor de lever, og hvordan de lever. Forfatterne konkluderer, at det “vurderes,” at de omtalte arter ikke vil blive påvirket at den planlagte vindmøllepark. Der fremlægges ingen dokumentation til støtte for denne vurdering.
Jeg bad derfor Vejle Kommune om aktindsigt i den dokumentation, der fastlægger det faglige/videnskabelige grundlag for de pågældende vurderinger. I svaret fra kommunen medfulgte ingen dokumentation, men jeg blev henvist til VVM-redegørelsen og den dertilhørende litteraturliste. Litteraturlisten rummer ingen videnskabelige undersøgelser, der understøtter redegørelsens vurderinger. Jeg måtte derfor ulejlige borgmesteren med klage over det mangelfulde resultat af aktindsigten. Borgmesteren har nu svaret mig (dog er svaret udformet af de samme personer, som har ansvaret for VVM-redegørelsen og derfor søger at frikende sig selv), hvor der igen henvises til feltundersøgelser, de pågældende fagpersoners baggrundsviden, føromtalte litteraturliste etc. Brevet slutter med en konstatering af, at jeg ”hermed har fået fuld aktindsigt i samtlige dokumenter, der er omfattet af min anmodning.”
Vi har altså nu borgmesterens ord for, at kommunen ikke råder over en videnskabelig dokumentation, der understøtter VVM-redegørelsens vurderinger. Det er mærkværdigt, at redegørelsen ikke omtaler den vigtigste dyreart - mennesket.
Her har vi af alle arter den mest omfattende viden om biologien, og på trods af dette ved vi ikke endnu, om vindmøllestøjen er sundhedsskadelig. Det skal Kræftens Bekæmpelse om nogle år forsøge at give et svar på, men meget tyder på, at mennesker vil ændre adfærd på grund af gener fra nærtstående vindmøller og derfor vil søge væk. Men det kan de ikke: Værditabet gør deres boliger usælgelige. De er blevet stavnsbundne.

Publiceret 31 May 2015 06:00