Miljøgodkendelse af AV Miljø

Hvidovre Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til AV Miljø, Avedøreholmen 97.

Miljøgodkendelsen omfatter udtagning og håndtering af "shredderaffald" med henblik på udsortering til genanvendelse og energiudnyttelse, samt bortskaffelse af rester. Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af klageberettigede fra alle, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. En eventuel klage skal være Hvidovre Kommune i hænde senest den 12. august 2015. red

Publiceret 21 July 2015 08:00