Seks timers jordskælv i Køge

Som andre borgere i Køge Kommune har vi i Demokratilisten kunnet følge med i klagerne i medierne hver gang, der benyttes vibrationsteknik i Kommunen. Således også om den familie, der har oplevet vibrationsteknik til nedbankning af spunsvægge tæt på deres ejendom Ådalen 2 ved Ølsemagle.
Familien kunne en dag pludselig konstatere, at alt vibrerede i deres bygninger, som var der et jordskælv, og det blev ved i seks timer uanset de bad om, at arbejdet blev stoppet. De kunne konstatere, at der i deres hus var fremkommet revner i murværket, afskalninger af puds og mange andre skader. Det de følte som et jordskælv skyldtes, at arbejdet udførtes kun 50 m fra deres bygninger, og som var en del af det store projekt med etablering af fjernvarme, som Vestegnens Kraftvarmeværk (VEKS) udfører.
På blot 6 timers vibrering, var især beboelsesbygningen værdig til nedrivning. Eksempelvis blev også skorstenen af skorstensfejeren erklæret for uegnet og lukket pga. skaderne. Siden har familien boet i en skurvogn, og kæmpet nærmest forgæves for, at få anerkendt de skader, der er opstået indenfor det korte tidsrum, ikke er deres skyld.
I forbindelse med en retssag er der blevet udarbejdet en syns- og skønsrapport, der på besynderlig vis angiver, at det, der er sket med familiens hus i de seks timer, hvor VEKS vibrerede spunsjern ned i jorden, skyldes deres egen manglende vedligehold af ejendommen. Jeg har selv mange gange været syns- og skønsmand, og har aldrig set en rapport, der i så ringe grad er udarbejdet i overensstemmelse med Ingeniørforenings vejledning for syns- og skønsmænd. Man får det indtryk syns og skønsmændene ikke er de rette uvildige personer til opgaven. Rapporten placerer ansvaret for de pludseligt opståede skader på familien, uanset at de tydeligvis er opstået netop samtidig med, at VEKS arbejdede med at vibrere i jorden 50 m derfra.
Jeg bliver nu lidt teknisk. Vibrationer har meget stor indflydelse på jordarters forskydningsmodstand og dermed på deres flydeevne. Det er derfor man ofte ser jordskred i jordskælvsramte områder. Jordskælv er dog et kortvarigt naturfænomen, modsat de 6 timer i foreliggende tilfælde.
Vibrationsteknik udnyttes ofte også for at få pulvermasser og tykke suspensioner til at flyde lettere. Det at spunsvæggene er vibreret på plads betyder jo, at jordpartiklerne har flydt lettere og vibrationerne har selvfølgelig også ændret flydeegenskaberne for de jordarter, der er under familiens ejendom.
Enhver bygning flyder på sit jordfundament i en ligevægt, og jordarter med variationer i vandindhold som vist i de geotekniske undersøgelser, vil med ganske få procents forskel kunne flyde forskelligt, der i øvrigt vil kunne fortsætte endnu en tid efter endt vibrering . Når det sker under en bygning af den størrelse, der her er tale om, vil de opståede spændinger i bygningen udløses gennem revnedannelser og sætninger i den stive bygningskonstruktion.
Jordarterne, der er konstateret i boringerne omkring familiens ejendom, har aldrig tidligere været vibreret , og flydningen er formentlig forstærket ved ændringer i det sekundære vandspejl som følge af forudgående beskadigelser på drænene ved ejendommen. Forhold der slet ikke inddrages af syns- og skønsmændene.
Familien i Ølsemagle oplevede vibrationer i deres hjem, som svarer til dem der opleves ved et jordskælv styrke 4 på Richterskalaen men i 6 timer!
I et demokratisk velfærdssamfund som det danske bør mennesker som uforvarende er kommet i nød hjælpes, også hvis det stammer fra en offentlig aktivitet. Familien i Ølsemagle hører ind under den sidste kategori. Om det er VEKS eller Køge Kommune (som er medejer af VEKS), der skal hjælpe familien, er jeg sådan set ligeglad med, men hjælpes skal de.
Det er indlysende forkert, at de offentlige institutioner dækker over hinanden og misbruger retssystemet til at hævde, at det er familiens egen skyld. Forklaringerne på de opståede skader på familiens ejendom er så simpel og ligetil, at de ansvarlige må påtage sig deres erstatningsansvar.
Familien skal naturligvis holdes 100 % skadesløse, og der skal sørges for, at de kan genhuses i deres egen bolig, også selv det betyder, at deres hus skal rives ned, og der skal bygges et nyt.
Ifølge klippet fra TV Lorrys den 1. september, synes Køge Kommune og borgmesteren nu efter et år og to måneder at have forstået alvoren, og jeg håber, at der nu langt om længe kommer den rigtige løsning for familien i Ølsemagle. Det er skuffende, at der skal gå så lang tid og skræmmende at tænke på, hvad der var sket, hvis ikke familien havde nogle gode støtter, der hele tiden har talt deres sag!

Publiceret 04 September 2015 14:00