Borgmesteren og forvaltningen har udarbejdet et budgetforslag, som der nu indbydes til forhandlinger om. Endnu er intet sikkert før budgettet andenbehandles.

Borgmesteren og forvaltningen har udarbejdet et budgetforslag, som der nu indbydes til forhandlinger om. Endnu er intet sikkert før budgettet andenbehandles.

Nu forhandles det kommunale budget

Første runde af årets budgetbehandling er i gang. tirsdag i sidste uge lagde de politiske ordførere ud med at skitsere deres fokuspunkter i de kommende budgetbehandlinger

Budget i balance, omprioriteringsbidrag, rul, effektivisering og grundskyld var bare nogle af de mange emner, som blev nævnt, da kommunalbestyrelsen på sit seneste møde gik i gang med den første budgetbehandling for 2016.

Traditionen tro kom hvert parti eller listes ordfører med sin budgettale, der gav en indikation om, hvorhen deres budget-visioner peger, og hvad de lægger vægt på. Som noget nyt i år ligger der et budgetforslag fra borgmesteren.
En af de væsentligste forskelle på dette års budget i forhold til sidste års budget er det såkaldte omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget betyder kort sagt, at landets kommuner skal finde 1 procent af kommunens serviceramme. Samlet set skal der på landsplan findes 2,4 mia. kroner i omprioriteringsbidrag, men en del af omprioriteringen, 1.9 mia. kr., bliver refunderet. Præcis hvad det refunderede beløb kan bruges til vides dog ikke endnu.
Beløbet på 2,4 mia. kr. var noget Enhedslistens Mogens Leo Hansen brugte i sit indlæg om årets budgetbehandling.
- I Hvidovre brugte vi hele servicerammen op, og det kan virke uretfærdigt, da vi er en kommune i vækst, der har behov for øge vores vækst, sagde Mogens Leo Hansen.
Han foreslog derfor, at Hvidovre Kommunes forbrug skal stige ligesom Hvidovre Kommunes befolkning stiger hvert år.
- Hvidovres befolkning stiger med 1 procent om året. Hvis vi skal have den samme service, så skal vores serviceramme stige. Det giver derfor god mening at lave et budget, der øges med 24 mio. Så er der ikke tale om en forøgelse, men derimod om et såkaldt nul-budget. Enhedslisten går ind i budgetbehandlingerne med en ide om, at der ikke skal spares i den service, som kommunen yder sine borgere, men nogen steder endog udvides, så vi kan leve op til den standard for velfærd, som allerede eksisterer, sagde Mogens Leo Hansen.
Forståelsen af hvad et budget i balance er, afspejlede sig således i politisk ideologi eller ståsted. Også Dansk Folkeparti understregede, at solid velfærd for dem er afgørende, men at det skal kombineres med at der er orden i kommunens økonomi.
- Vi har en lang tradition for et højt serviceniveau for kommunens svage borgere, det skal vi blive ved med. Men vi har nogle økonomiske hængepartier, som skal løses i det kommende budget, sagde Ivan Fogtmann fra Dansk Folkeparti.
Ivan Fogtmann fremlagde desuden en række områder, hvor DF mener, der kan spares.
- Et bud på hvor der kan hentes besparelser er den dyre madordning i daginstitutioner. Vi mener grundlæggende, at det er forkert at alle borgere skal betale for andre børns kost, sagde Ivan Fogtmann.

Grundskylden til debat

Selv om der i borgmesterens budgetforslag ikke er lagt op til, at der skal ændres på grundskylden åbnede DF desuden op for diskussionen om, at der ved dette års budget skal gøres noget ved den høje grundskyld.
Hos Venstre kunne ordfører Karl Erik Høholt Jensen ikke bifalde det fortsatte store rul, som Hvidovre Kommune har praktiseret igennem de sidste år.
- Det er klart utilfredsstillende, for man taber overskueligheden af hvad vi foretager os. Det er principielt forkert, at man sidder i KB og beslutter ting, der skal udføres, men så ikke sker alligevel, sagde han og tilføjede, at han k unne ønske, at nogen tager et kig på det kommunale rul.
- Det kan ikke være rimeligt, at man har den slags rulninger fra år til år. Det gør jo, a t kassebeholdningen ser umådelig godt ud, sagde han.
Venstre udtrykte desuden glæde over, at DF igen har grundskylden på programmet.
- Det glæder mig usigeligt, at DF er vendt tilbage og vil presse i forhold til grundskylden. For det er dobbeltbeskattede midler vi har betalt en gang. Og det er penge, der også påvirker huslejen i det almennyttige boligbyggeri. Dertil synes jeg, at vi helt mangler at se effektivisering på det kommunale plan. Enhver anden virksomhed vil på en eller anden måde sørge for at have effektivisering fra år til år, sluttede han.
Hos Kashif Ahmad, der er uden for parti, var der tilslutning både til Enhedslistens ide om at udvide servicerammen med 1 procent samt til Venstres effektiviseringsønske. Anderledes så han dog DF's forslag om at spare på børnemadordningen.
- Der er nogle borgere i kommunen, der kan have behov for den her støtte. Derudover er der et par områder, som jeg vil fremhæve, hvor jeg bestemt ikke ser, at vi kommer med nogen former for besparelser og det er folkeskolen, SFO og institutionerne, sagde Kashif Ahmad og tilføjede, at han ønsker at se nærmere på den lokale integration også i forhold til flygtninge i kommunen.

Værste forløb i 10 år

Hos Socialdemokraterne kunne ordfører Kenneth F. Christensen fuldt ud tilslutte sig borgmesterens budgetforslag, som han betegnede som en god måde at starte budgetforhandlingerne på.
- Vi går til budgetforhandlinger uden at have stillet ultimative krav, men det er vigtigt, at vi har et budget i balance, så vi læner os op ad borgmesterens udspil, sagde han.
Fra Konservatives Steen Ørskov lød det, at han var bevidst om, at han som ene mand ikke kunne stille netop ultimative krav.
- Vi har den grundholdning, at vi som udgangspunkt skal prøve at få indflydelse. Herunder også i et forlig, hvor vi tror det bliver bedre, hvis vi søger indflydelse. Men som altid må vi se på om vi bliver imødekommet. Sådan var det ikke sidste år og det tærer på samarbejdsviljen. Det var det værste forløb jeg har oplevet i de 10 år jeg har været med, sagde Steen Ørskov om sine intentioner.
Han tilføjede, at han var stærkt begejstret for DF's melding om en grundskyldssænkning.
- Velkommen tilbage i selskabet af partier, der vil gøre noget ved grundskyldspromillen efter I sidste år på det skammeligste undlod at sikre borgerne en sænkning af grundskyldspromillen, som vi kunne have fået der, lød det fra Steen Ørskov.
Han anerkendte også borgmesterens budgetudspil og tilføjede endvidere nogle områder, hvor der efter hans mening kan findes besparelser og forbedringer til den kommunale økonomi.
- Vi kommer ikke uden om et ønske af øget udlicitering af kommunale opgaver. Det handler om at få mest muligt ud af borgernes penge. Det giver modsat ikke mening for os, at vores Ældreråd sidder i et hus med en dyr husleje eller at man sender kommunens ældre på sommerudflugt, sagde han blandt andet i sin budgettale.
SF vil fjerne besparelser
Fra SF's Niels Ulsing lød det blandt andet, at der sagtens kunne fjernes nogle af de foreslåede besparelser i det foreløbige basisbudget fra forvaltningen.
- Vi kan sagtens fjerne nogle af besparelserne. Hvilke afhænger af om vi kommer i forlig eller ej. Men nogle af de områder, som meget vanskeligt kan få SFs støtte er besparelser på skoleområdet og ældreområdet. Det kan ikke være meningen, at vores brugere af genoptræning og fysioterapi skal betale for den demografiske udvikling med besparelser på området, sagde han.
Han tilføjede desuden, at han anerkendte ældrerådets høringssvar og de bekymringer, de havde anført. Ydermere sagde han, at SF vil arbejde på at få metroen til Hvidovre.
- Vi skal i gang med at afklare, hvad der skal til for at få metroen til Hvidovre, sluttede han.

Høringssvar er afgørende

Hos Hvidovrelisten kunne ordfører Arne Bech tilslutte sig, at netop høringssvarene for Hvidovrelisten var helt afgørende for lokallistens budgetudspil.
- Hvidovrelisten opfatter høringssvar og udtalelser som et helt nødvendigt input i forbindelse med en budgetbehandling. De områder vi får svar fra er områder, der berører os stærkt allesammen. Det er de handicappede, det er skolerne, dagsintitutionerne, det er vore børn, ældre og unge det handler om. Så vi er sindede at inddragede så meget vi kan af de høringssvar der ligger, sagde han.
Han kunne desuden tilføje, at Hvidovrelistens budget for 2016 i høj grad ville komme til at indeholde samme elementer som Hvidovrelistens budgetforslag fra sidste år.
- Sidste år talte vi for nedsættelse af grundskylden og dækningsafgiften. Det gør vi naturligvis stadigvæk. Ved at sænke grundskylden øger vi ejendomsværdien og det betyder, at Hvidovre bliver rigere og vi får et øget skattegrundlag som fuldt ud kan finansiere den her besparelse. Og da vi i øjeblikket får en refusion, så er det 30 mio. kr. vi siger nej til at få til Hvidovre. Det er ikke en borgervenlig holdning, men derimod penge borgerne har krav på. Så vi går varmt ind for det, sagde Arne Bech.
Hvidovrelisten kunne desuden fastholde, at listen heller ikke i år ønsker besparelser på skoleområdet, lederstillinger og hjemmehjælp, men at der derimod skal satses på effektivisering og konkurrenceudsættelse.
Hvidovrelisten kunne desuden tilslutte sig effektiviseringsgevinster.
- Det betyder ikke, at der skal fyrres medarbejdere, men derimod at de kan findes ved frivillig afgang. Også det vil vi gøre på en god og ordentlig måde, sagde han og tilføjede, at Hvidovrelisten til trods for borgmesterens åbne oplæg til et budget ikke var sindede at gå til budgetforhandlinger efter sidste års oplevelse.
Hvidovre Kommunes budget for 2016 og de følgende tre år skal andebehandles den 6. oktober. key

Publiceret 15 September 2015 08:00