Det skrev jeg i 2010 om Unitterminal

”Der kunne ikke have deltaget færre borgere”

Den 15 Februar 2010 inviterede Køge Kommune til borgermøde til et debatoplæg om en ny Unitterminal i Køge Havn. Jeg udgjorde ca. halvdelen af de deltagende borgere, og føler mig derfor forpligtet til at anmelde mødet.
Køge Kommune er i ”idéfasen”, der varer fra d. 1 til d. 26 februar, hvor Kommunalbestyrelsen ønsker at høre borgere, foreninger interesseorganisation  m.v., og en A4 folder på bordene forsikres det, at alle høringssvar vil blive samlet, og at den politiske vedtagelse først vil finde sted herefter.  Mødet tog ikke 2 timer.
Der 15 andre deltagere var alle tilknyttet projektet enten som politikere, forvaltning og entreprenører. Hvorfor udeblev borgerne? Spørgsmålet håber jeg arrangørerne stillede sig selv. Jeg vil prøve at besvare det meget enkelt.
Projektet er omfattende og ligger så langt væk fra daglige sysler og udfordringer og ligger eet eller andet sted derude på vandsiden af byen, og mange véd, at orienteringsmødet først og fremmest er lovbefalet, og at deres mening næppe får betydning.
Hvad er det så, der skal ske der på vandsiden? Køge Jorddepot er ved at udfylde et nyt havneareal, dog ikke så hurtigt som forventet pga af mangel på jord. På indersiden af den dækmole, der støbes, er planen en Unitterminal, et begreb der dækker losning af trailere og containere dog næppe containere pga for ringe vanddybde, selv efter uddybning af en sejlrende. Men trailerne kan måske omlastes til containere?
Jeg spurgte, om hvordan godset vil blive fordelt på vand og landtransport.  Svaret var, at det meste ville blive omlastning af  forventet stærkt stigende skibstonnager fra østlande i Baltikum til andre fragtskibe. Det passer ikke helt med det, der står i folderen, og som i virkeligheden nok er det vigtigste punkt: ” …at arbejde for og styrke sammenhæng og udvikling af Skandinavisk Transport Center og Køge Havn”.
Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig en stærkt forøget lastvognstrafik til og fra havnen, og at Skandinavisk Transportcenter skal være et logistisk knudepunkt. Vi har også hørt om en mulig Kombiterminal ved et nyt jernbanespor fra Ringsted over Køge.
Orienteringsmødet handlede mest om at begrænse miljøpåvirkninger i anlægsfasen og dernæst om påvirkningerne ved driften af terminalen. Som der står med den sædvanlige løse formulering: ”…for at vurdere hvad der kan gøres for at begrænse de miljømæssige konsekvenser mest muligt”.
Køge er en linjeby  fra Herfølge til Ølby strakt N-S og ikke mere den gamle bitte købstad, og hovedveje og jernbaner ligger i samme retning. Hvis man nu fortæller borgerne hvor stor en del af  godsmængder på 1,8 mill ton/år fra havnen og Unit gods i et antal af 60.000 per år, der skal over land på tværs af liniebyen, kan det være de vågner. I fald det hele skal over land, er det 5.000 ton per dag eller 160 lastvognstræk eller 7 træk og 7 units i timen.
Det er en enhed hvert femte minut hver vej. Det er transitgods, og det kan blive en rigtig stor opgave at begrænse de miljømæssige påvirkning i de lokale områder. Om et ca. 1 år vil forskellige redegørelser være tilgængelig og i offentlig høring. I dag er der kun 2 dage til d. 26 Februar!

Publiceret 28 September 2015 14:15