Seniorrådets høringssvar til ”Områdefornyelse, sydlig bydel”

 
Seniorrådet anser det for meget positivt, at der i alle projekter nu lægges vægt på tilgæn- gelighedsvenlige belægningstyper, således at gaderne er planlagt udført niveaufri belagt
med gule fortove og en anden granit/asfalt på kørebanen. Dette vil være en betydelig for-
bedring og lettelse for især mange ældre, kørestolsbrugere, gangbesværede og synshan- dicappede. Seniorrådet går ud fra, at belægningen på gangarealer er skridsikker så vidt mu-
ligt.
 
I samme forbindelse vil Seniorrådet gerne anbefale, at der opsættes flere bænke på de forskellige torve og i øvrigt rundt omkring på fortove og centrale steder.
 
Seniorrådet kan også gå ind for, at Storetorv gøres niveaufrit, da dette vil gøre det lettere at
passere/opholde sig på for ovennævnte grupper, især ældre. Springvandet på Storetorv ønskes bibeholdt – ikke alene, da det historisk symboliserer en hovedbrønd, men også fordi
det er et kønt kunstværk, der bl.a. tiltrækker turister.
 
Med hensyn til parkeringspladser på Rådhusgade og på Markedspladsen bør disse efter Seni-
orrådets opfattelse bibeholdes. Parkeringspladserne ligger meget centralt med korte afstande
til bl.a. ”Sundhedshuset” og omkringliggende læge- og øreklinikker, apotek og Gågaden, hvil- ket er af stor betydning for ovennævnte grupper af ældre.

Publiceret 03 March 2016 13:18