Hastrupskolens brud på Folkeskoleloven

Foranlediget af debatten om Hastrup skoles generelle ændring af skoletiden, så er det meget beklageligt, at skoleleder Thomas Kielgast og skolebestyrelsen bringer sig i et brud på Folkeskoleloven, der ikke er til at misforstå.

Folkeskolenloven sætter klare rammer for, hvorledes undervisningen skal udøves, og her er det følgende paragraffer i Folkeskoleloven, der skal overholdes:
§ 14 b:
Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af
1) mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin,
2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og
3) mindst 1.400 timer på 7,-9. klassetrin.
Stk. 2. Undervisningstidens samlede varighed må ikke overstige 1.400 timer i et skoleår. Undervisningstiden kan dog overstige 1.400 timer for elever, der vælger mere end et valgfag, jf §9, stk. 7.
Stk 3. Undervisningstimerne i stk. 1 og 2 opgøres i klokketimer. Pauser indgår i den samlede undervisningstid.
Stk 4. For bestemte skoler kan ministeren for børn, undervisning og ligestilling på baggrund af en pædagogisk begrundet ansøgning godkende, at undervisningstiden overstiger 1.400 timer.
§ 16 b:
Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1 og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3 i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.
Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 5, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forælderene.
Efter dette kan Skolelederen og skolebestyrelsen ikke ændre den generelle undervisningstid eller undervisningstiden for bestemte klasser selvbestaltet. Det er kommunalbestyrelsen, der på baggrund af en ansøgning fra skolen skal godkende ændringer af undervisningstiden, som Folkeskoleloven påbyder. Det er en stærk overfortolkning, at nedsætte den generelle undervisningstid for en hel skole. Det er ikke Folkeskolelovens intention.
På grundlag af Folkeskoleloven er det uforståeligt, at det skulle være nødvendigt at inddrage den ansvarlige ministere for Folkeskoleloven i vurdering af lovens tolkning, for ovennævnte taler sit tydelige sprog. Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende ændringer af undervisningstiden jævnfør Folkeskolelovens § 16 b.
Kommunalbestyrelsen må træffe afgørelse i sagen og sætte Thomas Kielgast udenfor døren under behandling af en eventuel ansøgning.

Publiceret 09 March 2016 09:46