Enhedslisten vil bevare Folkeskolen

Enhedslisten vil bevare Folkeskolen.
Det danske Folketing traf en beslutning om at gennemføre en stor reform af den danske folkeskole uden at Danmarks Lærerforening blev inddraget, dette havde vi i Enhedslisten gerne set.
I Køge Kommune medførte det for alle skolerne en stor omstilling og stor vilje hos lærerne til at at medvirke til den fleksible arbejdstilrettelæggelse og til udvikling af nye metoder.
Denne proces er kun lige igangsat og forvaltning og skoler har store projekter liggende foran sig.
Vi havde i enhedslisten gerne set, at Køge Kommune havde accepteret at indgå aftale om forberedelsestid, således at lærerne i høj grad fik mulighed for refleksion og evaluering af undervisningen.
Det vi lokalt i Enhedslisten har forholdt os til er, at processerne omkring reformen ikke er gennemført endnu, at alle lærere og skoleledere arbejder ihærdigt med denne udvikling.
Vi vil ikke sidde det overhørigt i Enhedslisten, at så mange lærere positivt på trods af vanskelige vilkår igangsatte en reform med fokus på folketingets og Køge Kommunes målsætninger. Vi vil også lytte til skoleeleverne, som udtaler det ikke er den lange skoledag, der er problemet, men indholdet i skoledagen.
Jeg tror på, at en evaluering af denne reform er vigtig og at reformens struktur på skoledagen ikke nødvendigvis er svaret på de problemstillinger folketinget ønskede den løste. Men jeg synes, at det er et stort uddannelsesproblem for samfundet, at folkeskolen bliver gjort til syndebuk for diverse uddannelsespolitiske mangler for de unge ved at der gennemføres strukturændringer, ændringer af folkeskolens mål og ændringer af personalets arbejdsvilkår og personalesammensætning uden at politikerne har forskningsmæssigt belæg for disse.
I 1998 havde skolerne Howard Gardners 7 intelligenser som inspiration for forskellige læringstile, i år 00 erne var det LP udvikling og fokus på forskel på drenge og pigers læringsstile.
Igennem hele denne periode diskuterede lærere at pædagogerne ikke havde de nødvendige kompetencer til at indgå i undervisningssituationer og dermed at de forsøg, hvor pædagogerne aktivt var inddraget var ødelæggende for børnenes læring.
På nuværende tidspunkt i år 2016 er vi ikke kommet en evident viden nærmere omkring hvordan vi fastholder mål for selvstændighed, demokratisk dannelse, sociale kompetencer som livsduelighed sammenholdt med høj faglighed, vi har heller ikke opnået en evident viden om, hvordan vi sikrer at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.
Det vil vi gerne give Folkeskolen en reel mulighed for at arbejde for at synliggøre overfor folketing og lokale politikere forud for nye strukturreformer.
I Enhedslisten er vi nervøse for at vi igennem lokale strukturreformer får så mange forskellige folkeskoler, så en evt. viden om struktur og metoder i en evaluering bliver uklare. Så risikerer vi endnu en folkeskolereform, der ikke er baseret på konkret viden.
Jeg vil gerne indgå i yderligere debat med jer i lærerforeningen, og jeg vil ønske jer en god debat på jeres generalforsamling.
Med venlig hilsen

Jette W. Jørgensen

Publiceret 14 March 2016 16:30