Ergoterapeut Helene Hansen sammen med patient Katrine. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Ergoterapeut Helene Hansen sammen med patient Katrine. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Borgere med psykisk sygdom gøres mere aktive

I Sønderborg kommune inddrages borgere med psykisk sygdom som aktive medspillere. Det sker gennem rehabiliteringsforløb, der skal gøre dem mere selvhjulpne

Borgere med psykiske lidelser i Sønderborg kommune får i dag mulighed for at leve et mere selvstændigt og meningsfyldt liv, skriver Ergoterapeutforeningen i en pressemeddelelse.
Hvor der før var en tendens til at tage over for borgerne og låse dem fast i en situation uden udviklingsperspektiv, arbejdes der i dag strategisk og målrettet med rehabilitering, og inddragelse af borgerne er et centralt omdrejningspunkt.
Den nye rehabiliterende tilgang skyldes blandt andet, at Sønderborg i lighed med andre kommuner oplever et øget pres på socialpsykiatrien. Det har i kombination med stram økonomi gjort det nødvendigt at nytænke tilgangen til borgerne.
Et andet stærkt motiv for den nye strategi har samtidig været at 'frisætte' borgere med psykiske lidelser, så de ikke bliver fastholdt i en forestilling om, at de for tid og evighed er afhængige af hjælp fra socialpsykiatrien.

Fast kontaktperson

Den nye måde at arbejde på blev sat i værk for to år siden. Omkring 90 ansatte i socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune arbejder som støttepersoner for borgere i eget hjem, med borgere i beskyttet beskæftigelse, på botilbud eller væresteder. En af dem er Helene Hansen, der er ergoterapeut.
"Vi har stort fokus på, at indsatsen skal give mening for borgerne, så de motiveres til at tage ansvar for deres egen udvikling og være aktive medspillere i rehabiliteringsforløbene," siger Helene Hansen.
Hun arbejder som fast kontaktperson for Katrine Ka Hauberg på 28 år, der er tilknyttet socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune. Sammen har de blandt andet haft samtaler om og lagt strategier for, hvordan Katrine Ka Hauberg kan tackle de udfordringer, hun har i sit liv – blandt andet hvad hun kan gøre for bedre at kunne indgå i sociale sammenhænge, for eksempel familiefester.
"Vi har talt om, at hun kan nøjes med at deltage et par timer, trække sig til et andet lokale eller måske gå ud og ryge en cigaret, hvis de negative tanker er ved overmande hende," forklarer Helene Hansen.

Rehabiliteringsmøde

Ti uger inde i forløbet blev der afholdt et tværfagligt rehabiliteringsmøde, hvor Katrine Ka Hauberg, Helene Hansen, en repræsentant fra myndighedsafdelingen samt relevante aktører deltog. Formålet var at sikre en koordineret, sammenhængende indsats samt at lægge en endelig handleplan fast.
"Jeg har tidligere oplevet, at de forskellige parter ikke talte sammen, og det bliver man forvirret af. Nu bliver der samarbejdet og man er selv medbestemmende, så man bliver en slags tovholder på indsatsen. Man bliver ikke bare smidt fra den ene instans til den anden. Man kan sige: Det her duer ikke for mig, men det her kunne jeg til gengæld godt tænke mig," siger Katrine Ka Hauberg.
Et af succeskriterierne i rehabiliteringsforløbet i Sønderborg Kommune er, at 20 procent af borgerne efter deltagelse i rehabiliteringsforløb skal have udviklet sig så meget, at de helt kan slippe socialpsykiatrien eller måske nøjes med at komme på et værested.
Katrine Ka Hauberg er i dag kommet i fleksjob et par timer fire dage om ugen på et lokalt vandrehjem med dyrehold. Ifølge Helene Hansen har Katrine Ka Haubjerg fået mere selvtillid ved at deltage i forløbet, og hun er sikker på, at hun en dag når derhen, hvor hun ikke har brug for hende som kontaktperson mere.
Sønderborg Kommune er blandt de første i landet, der har gjort sig konkrete erfaringer med rehabilitering i socialpsykiatrien. Men også andre steder blæser vinden i den retning. I dialog med 16 kommuner udarbejdede KL i 2012 et strategiudspil med pejlemærker for, hvordan man bedst støtter mennesker med psykisk sygdom, og her er rehabilitering og recovery centrale sigtepunkter.

FAKTA

85 pct. af borgerne, der har modtaget indsatser for hverdagsrehabilitering, oplever øget livskvalitet i form af medinddragelse og indflydelse
50 pct. af borgerne, der har deltaget i hverdagsrehabilitering i socialpsykiatrien har udviklet sig så meget i funktions- og/ eller mestringsevnen, at de er revisiteret til en mindre pakke
20 pct. af borgerne, der har deltaget i hverdagsrehabilitering i socialpsykiatrien, har udviklet sig så meget i funktions- og/eller mestringsevnen, at de er afsluttet eller henvist til et værested
85 pct. af de borgere, der påbegynder en visiteret hverdagsrehabiliterende indsats i Sønderborg af de borgere, der påbegynder en visiteret 85% Kommune, fastholdes og motiveres indtil målene for indsatsen er nået
Kilde: Handleplan for hverdagsrehabilitering i Socialpsykiatrien, Sønderborg Kommune

Publiceret 15 March 2016 07:00