j

j

Bredt budgetforlig i Hvidovre

Socialdemokraterne har fundet bred - borgerlig - opbakning til næste års budget 

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre har indgået aftale om et budget, der fastholder service og tilbud til børn, familier, unge og ældre. Besparelser skal blandt andet findes i administrationen, på bibliotekerne og ved en optimering af driften af kommunens ejendomme.

Af
  oas@hvidovreavis.dk

Næste års budget præsenteres ved kommunalbestyrelsens andenbehandling kl. 18 i aften. - Normeringerne i dagtilbud, det vejledende timetal i folkeskolen og serviceniveauet på ældre- og voksenhandicapområdet skal fastholdes. Det samme gælder de nye forebyggende indsatser på børne- og familieområdet. Sådan står der i indledningen til den aftale, som de fire partier har indgået om kommunens budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Aftalen baserer sig på en enighed om at holde indtægter og udgifter i balance og den indeholder både besparelser, omlægning af tilbud og investeringer.

Besparelser og omlægninger

De største besparelser skal findes på kommunens administration, HvidovreBibliotekerne, driften af kommunens ejendomme og Vej- og Park-området. Administrationen skal spare seks mio. kr. i 2017 og HvidovreBibliotekerne 3,6 mio. kr. pr. år frem til 2020. Ved effektivisering skal der skal findes en mio. kr. på driften af kommunens ejendomme og en mio. kr. i Vej og Park. Musikskolen skal i 2017 spare 200.000 kroner mens stadion og idrætsanlæg samlet skal spare 300.000 kr. Aftalen mellem de fire partier indebærer også - fremgår det af en pressemeddelelse fra forligsparterne - en række omlægninger. Især på kultur- og fritidsområdet: Hvidovre Motionscenter skal fremover drives af frivillige og foreninger i stedet for kommunalt ansatte, og hermed forventes en besparelse på 700.000 kr. i 2017 og en mio. kr. i årene frem. Dog skal grupper som pensionister fortsat have mulighed for at komme der i formiddagstimerne. Hovedbiblioteket skal gøres til et såkaldt "nøglebibliotek", hvor borgerne selv kan låse sig ind, når de vil - også uden for åbningstid. Desuden skal det undersøges, om der kan indføres brugerbetaling ved lån af kommunens scenevogn og telte samt om låne-ordningen kan drives i foreningsregi.

Takststigninger

På børne- og ungeområdet bliver taksterne for daginstitutionspladser og SFO hævet, så de tilnærmes niveauet i nabokommunerne og der investeres blandt andet i et nyt tilbud til psykisk sårbare unge. Desuden ligger en stor del af de kommende års anlægsinvesteringer på børneområdet - blandt andet med nybyggeri af to daginstitutioner og udbygning af Holmegårdsskolen. Der vil i årene 2017-2019 blive afsat i alt 21 mio. kr. til at iværksætte den nyligt vedtagne helhedsplan for idrætsområdet.

Kassen må betale

For at skole- og institutionsbyggerier og en del af de mange andre anlægsopgaver kan finansieres, har forligsparterne aftalt, at der skal tages 22,4 mio. kr. af kommunens kassebeholdning. Budgetaftalen indebærer også, at kommunens erhvervsservice skal evalueres i 2017. Indtil videre vil erhvervsservicen blive forbedret ved, at der bliver tilført midler til en ekstra medarbejder til byggesagsbehandling og ved at have fokus på kortere sagsbehandlingstider for virksomheder, der søger om byggetilladelse. Desuden afskaffes gebyret for byggesagsbehandling.

Ukendt besparelse

For at sikre et budget i balance er det aftalt, at der skal lægges en rammebesparelse på en procent ind i kommunens budget for 2018. Det svarer til 25,6 mio. kr. Hvor disse penge skal hentes, vil blive aftalt i økonomiudvalget i november måned. Partierne bag budgetaftalen er også enige om, at eventuelle afskedigelser som følge af besparelser så vidt muligt skal ske ved naturlig afgang.

Publiceret 04 October 2016 08:00