Der er i kommunalbestyrelsen bred opbakning til de kommende almene ældre- og ungdomsboliger på Kløverprisvej.

Der er i kommunalbestyrelsen bred opbakning til de kommende almene ældre- og ungdomsboliger på Kløverprisvej.

Fremgang i arbejdet med planerne

Der skal bygges langt over 200 ældre- og ungdomsboliger

Hvidovre Avis kunne i slutningen af 2015 skrive, at Hvidovre Kommune havde modtaget en henvendelse med forslag om opførelse af almene ungdoms- og ældreboliger på Kløverprisvej.

Af
Ole A Sørensen

De eksisterende bygninger, som har været anvendt til erhverv, skal nedrives for at realisere projektet. Der skal endvidere udarbejdes en ny lokalplan for området og kommuneplanen skal revideres. Der var den 26. januar i år bred opbakning i kommunalbestyrelsen til projektet og der blev givet en forhåndstilkendegivelse til, at der kunne arbejdes videre med projektet. Ejerne har efterfølgende købt ejendommen på Kløverprisvej 10A med henblik på at opføre en samlet bebyggelse på de to ejendomme. Og i går - efter deadline på denne avis - havnede projektet så igen på økonomiudvalgets bord med henblik på videresendelse af sagen til kommunalbestyrelsen.

To alternativer

Ved kommunalbestyrelsens behandling i januar af sagen blev det oplyst, at de i alt 279 boliger i projektet fordelte sig på et antal forskellige boligtyper - nemlig 30 ældreboliger, 13 boliger til fysisk og psykisk handicappede, 36 boliger til unge på særlige vilkår samt 200 ungdomsboliger. Under forarbejderne til lokalplanen for området er det blevet klart, at beboerne i de mange ungdomsboliger ikke havde adgang til egentlige rekreative arealer. Derfor har rådgiverne udarbejdet et nyt skitseforslag, hvor bebyggelsen på de to ejendomme er opdelt i tre bygningskroppe, der mildner indtrykket af den næsten 300 meter lange bebyggelse og skaber et nyt rekreativt areal i bebyggelsen mellem de to vestligste bygninger placeret på Kløverprisvej 10B-D. Det er disse to bygninger, der tænkes at skulle rumme almene boliger. I det videre arbejde med projektet er fordelingen mellem de enkelte boligtyper ændret, idet der er vurderet at være behov for opførelse af flere ældreboliger. Det nye skitseforslag indeholder to alternative bebyggelser, benævnt version A og version B. Version A indeholder forslag til opførelse af i alt 248 boliger på Kløverprisvej 10 B-D med følgende fordeling på boligtyper: 78 ældreboliger. 11 boliger til fysisk- psykisk handicappede. 37 boliger til unge på særlige vilkår. 122 ungdomsboliger. Version B indeholder forslag til opførelse af i alt 230 boliger på Kløverprisvej 10 B-D med følgende fordeling på boligtyper: 60 ældreboliger. 11 boliger til fysisk- psykisk handicappede. 37 boliger til unge på særlige vilkår. 122 ungdomsboliger.

Stort behov

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for det antal nye ældreboliger i kommunen, som de to versioner indeholder. I øjeblikket er der omkring to års ventetid til en ældrebolig. Det er således vurderingen, at 60 eller 78 nye ældreboliger, afhængigt af hvilken version der lægges til grund, vil kunne tilgodese det fremtidige behov, samt nedbringe den aktuelle ventetid på en ældrebolig væsentligt, såfremt den efterspørgsel der er efter ældreboliger fortsætter uændret. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de i alt 48 boliger til unge med særlige behov vil tilgodese en del af det forventede behov for denne type boliger.

Publiceret 04 October 2016 08:00