Bassinet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, idet der er planter og dyr som er karakteristiske for sø og mose. Der må derfor umiddelbart ikke foretages tilstandsændrende indgreb i bassinet.
Oprensningen forventes at have en gunstig effekt på naturforholdene i regnvandsbassinet, idet oprensning almindeligvis medfører renere vand og bedre bundforhold for vandplanter. Oprensningen vil ske i vinterhalvåret, hvor eventuelle padder overvintrer på land.

Bassinet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, idet der er planter og dyr som er karakteristiske for sø og mose. Der må derfor umiddelbart ikke foretages tilstandsændrende indgreb i bassinet. Oprensningen forventes at have en gunstig effekt på naturforholdene i regnvandsbassinet, idet oprensning almindeligvis medfører renere vand og bedre bundforhold for vandplanter. Oprensningen vil ske i vinterhalvåret, hvor eventuelle padder overvintrer på land.

Regnvandsbassinet ved Avedøre Skole skal tømmes og renses

Bassinet er dog en beskyttet naturtype, der er omfattet af Natur-beskyttelsesloven og en oprensning kræver en dispensation

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S har - som ejer - ansøgt kommunen om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til oprensning i to regnvandsbassiner, dels ved Frydenhøjstien og dels på Stavnsbjergvej 26.

Der er i bassinerne ophobet så meget sediment, at vandrensningen er forringet. Bassinet på Stavnsbjergvej 26 er under 100 m² og er dermed ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og en oprensning kræver derfor ingen dispensation. Bassinet ved Frydenhøjstien, tæt på Avedøre Skole, er et kunstigt gravet bassin med et areal på knap 3.000 m². Dette bassin er dermed alene på grund af størrelsen beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. En oprensning kræver dermed en dispensation. Bassinet anvendes som forsinkelsesbassin for regnvand. På bassinbunden er der efterhånden aflejret et lag af sediment på omkring 25 cm, hvilket udgør over halvdelen af dybden. For at opretholde kapaciteten som forsinkelsesbassin og dermed forhindre at forurenet sediment skylles videre til Vestvolden, samt for at sikre en acceptabel vandkvalitet i bassinet, vil HOFOR oprense sedimentet fra søen. Sedimentet er forurenet med blandt andet tungmetaller, olie og næringsstoffer fra især vejvand. HOFOR ønsker at udføre oprensningen ved midlertidigt at pumpe bassinet tørt og opgrave og bortkøre sedimentet, hvilket vurderes at være den mest hensigtsmæssige metode. HOFOR vurderer, at bassinet efter oprensningen hurtigt vil reetableres igen samt at oprensningen vil medføre en væsentlig forbedring af bassinets natur. Oprensningen vil blive udført i vinterhalvåret af hensyn til naturen. Erfaringsmæssigt genfinder livet sig i bassinerne i løbet af et år, og ofte ses der en øget diversitet, idet oprensningen giver plads og skaber forhold for nye arter. oas@hvidovreavis.dk

Publiceret 04 October 2016 08:00