Kjel Bording Johansen, formand for Grundejerforeningen Mosevang, og Anette Stæhr, formand for Grundejerforeningen Søparken, på arealet, hvor der er planer om at bygge seks rækkehuse. Foto: Anne Lønstrup

Kjel Bording Johansen, formand for Grundejerforeningen Mosevang, og Anette Stæhr, formand for Grundejerforeningen Søparken, på arealet, hvor der er planer om at bygge seks rækkehuse. Foto: Anne Lønstrup

Grundejerforeninger om byggeri på smukt naturområde: 'Dybt kritisabelt og helt uforståeligt'

De fem foreninger håber, at politikerne ændrer forslaget til Planstrategi

Af
Michael Braunstein

klage 'Vi finder det dybt kritisabelt og helt uforståeligt, at et snævert flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at udstykke byggegrunde på det smukke fælles naturområde ved Søageren, der tidligere har været anvendt til børneinstitution.'

Sådan skriver repræsentanter for fem grundejerforeninger i en fælles klage over forslaget til Planstrategi 2019. Klagen er skrevet efter adskillige møder mellem grundejerforeningerne i Søparkområdet og er sendt til Allerød Kommune og samtlige byrådspolitikere.

De fem grundejerforeninger er Grundejerforeningen Brislingvej, Grundejerforeningen Mosevang, Grundejerforeningen Skoleparken, Grundejerforeningen Lyngevangen og Grundejerforeningen Søparken.

Seks punkter

Grundejerforeningerne trækker seks punkter frem, der efter foreningernes mening 'hver især burde være tilstrækkelige til at ændre planstrategien'.

Det første punkt vedrører udbygningsplanen for 2019–2022, der omfatter i alt 1.492 boliger over de næste 14 år. At fjerne de planlagte seks boliger på Søageren fra planen 'kan næppe ødelægge et så stort budget,' påpeges det i klagen.

Her fremhæves det også, at Allerød Kommune ønsker en stor udvikling i biodiversitet. 'Ved at bebygge området ved Søageren fjerner man for evigt den naturlige adgang til området og begrænser afgørende den biodiversitet, der både er på Søageren og i søområdet,' anføres det.

Punkt tre er en henvisning til, at Danmarks Naturfredningsforening har analyseret områdets værdi 'og fundet adskillige bevaringsværdige lokaliteter og planter, der med den nuværende nænsomme pleje, betalt af de lokale grundejerforeninger, i godt samarbejde med Allerød Kommune, sikrer bevaring af fuglereder og planter.'

Grundejerforeningerne mener desuden, at byggemodning af det lille område, på et stærkt hældende areal, meget tæt på sø og mose, 'kræver en særdeles kostbar byggemodning, da tagvand som udgangspunkt skal udledes til faskine.'

'Men det er der ikke plads til på de små grunde, idet der skal være mindst 25 meter til søbred og 5 meter til skel samt 5 meter til fundament. Selve rørføringen til kloakering af området vil også blive kostbar, på grund af jordforholdene. Parkeringsforhold og tilkørsel til de nye boliger vil stride mod hele den overordnede planlægning for Søageren, idet den oprindeligt var anlagt facadeløs,' hedder det i klagen.

'Kaotisk forløb'

I punkt fem omtaler grundejerforeningerne 'det kaotiske forløb omkring vedtagelsen af bebyggelse af de seks grunde på Søageren'.

Foreningerne fremhæver, at ifølge partiel byplanvedtægt nr. 1 i Lynge-Uggeløse fra 15. december 1969 underskrevet af sognerådsformand Oscar Jensen skal matr.nr. 6 gl., Lynge by og sogn, tilskødes grundejerforeningerne i forening.

'I 1971 erhverver Allerød Kommune skøde på matr.nr. 6 ib, svarende til Søageren 14, hvor der i 1977 opføres en midlertidig børneinstitution. Daværende Borgmester Oscar Jensen udtaler i den forbindelse, at arealet overdrages til de ovennævnte foreninger, når institutionen fjernes,' påpeges det i klagen.

Det nævnes ligeledes, at byrådet 11. oktober 2016 vedtager at nedrive institutionen 'og at arbejdet med forslag til lokalplan igangsættes med henblik på, at arealet udlægges til rekreativt område, som overdrages de omkringliggende grundejerforeninger, som forestår driften af det tilstødende rekreative areal.'

I starten af 2018 vedtager det nytiltrådte byråd i forbindelse med budgetforhandlinger at igangsætte udarbejdelse af lokalplan med henblik på salg af grunde på matr.nr. 6 ib, nævner grundejerforeningerne og fortsætter:

'Dette kom som et stort chok for de beboere, der gennem godt 40 år i fællesskab har vedligeholdt og nydt godt af den naturperle, som området udgør for hele Søparkområdets ca. 2000 borgere. Som repræsentanter for de fem grundejerforeninger, som området oprindeligt er tilskødet, er vi fuldstændig uforstående overfor, at byrådet kan tilsidesætte byrådsbeslutningen af 11. oktober 2016.'

Det fører frem til sidste punkt i klagen:

'Der må imødeses politiske konsekvenser for de byrådspolitikere, der fodslæbene tilsidesætter aftalte planer og regler for god og samvittighedsfuld pleje af borgernes og naturens vitale interesser. Der kan også imødeses krav om betaling for den mangeårige vedligeholdelse, som grundejerforeningerne har afholdt til pleje af det område, der uretmæssigt bliver frataget dem og med fortjeneste sælges til tredje mand.'

Publiceret 12 September 2019 15:00