Cimbria-klage afvist

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort en klage omkring lokalplanen for Cimbriagrunden. En borger havde klaget, fordi han mente, lokalplanen ikke var fyldestgørende. Klageren mente også, at lokalplanforslaget burde have været fremlagt i ny høring med de visualiseringer, kommunen indarbejdede inden lokalplanen blev endeligt vedtaget. Men Natur- og Miljøklagenævnet giver ikke borgeren medhold i klagen over Aabenraa Kommunes endelige vedtagelse af lokalplanen. Klagenævnet begrunder afgørelsen med, at kommunen har overholdt planlovens bestemmelser om visualisering af byggerier inden for kystnærhedszonen.


“Det glæder mig, at vi nu har klagenævnets ord for, at alt er gået rigtigt til ved udarbejdelsen af lokalplanen for Cimbriagrunden. Selv om klagen ikke har haft opsættende virkning, bliver det alligevel lettere nu at komme videre med de projekter, der er planer om at udføre på grunden,” bemærker formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.
Inden lokalplanen blev endeligt vedtaget i byrådet, blev forslaget ændret for at imødekomme indsigelser og høringssvar på en række punkter. Det fik klageren til at hævde, at forslaget skulle have været lagt ud til en ny offentlig høring.
Men Natur- og Miljøklagenævnet slår fast, at ændringerne ikke er så omfattende, at der reelt forelå et nyt forslag. Derfor finder klagenævnet heller ikke, at kommunen var forpligtet til at give klageren lejlighed til at udtale sig om det ændrede lokalplanforslag inden den endelige vedtagelse.
Klagenævnet fastslår også, at den tilhørende miljøvurdering ikke er mangelfuld eller utilstrækkelig angående visualiseringerne. Miljøvurderingsloven indeholder nemlig ikke krav om, at miljøvurderingen skal indeholde visualiseringer.

Publiceret 09 May 2015 11:00