I høringssvaret pointerer kommunen, at en sporudvidelse ikke må gå ud over trafiksikkerheden bl.a. her på strækningen mod Kokkedal. Arkivfoto

I høringssvaret pointerer kommunen, at en sporudvidelse ikke må gå ud over trafiksikkerheden bl.a. her på strækningen mod Kokkedal. Arkivfoto

Hørsholm Kommune positiv over for motorvejsudvidelse

Kommunen har indsendt høringssvar om udvidelse af Helsingørmotorvejen. Haveforening får støtte til støjskærm

Af
Pernille Kristensen

Høringsperioden for udbygningsplanerne af Helsingørmotorvejen er netop nået til ende, men inden da benyttede bl.a. Hørsholm Kommune sig af muligheden for at kommentere på hovedforslaget.
Forslaget går ud på at udvide antallet af spor mellem Hørsholm C og Gl. Holte til tre spor i hver retning. Det vil ifølge planerne kunne lade sig gøre ved at forskyde linjeføringen og ændre nogle af tilkørslerne på ruten - bl.a. ved Isterød. Men også påvirkningen på flora og fauna, støj og nødspor har fået nogle ord med på vejen i kommunens svar, der blev behandlet på et møde i Teknik- og Miljøudvalget i slutningen af august.

Hørsholm Kommune tilslutter sig generelt forslaget om at udvide motorvejen, selv om det i visse henseender også kan komme til at påvirke Hørsholm negativt. Det gælder f.eks. de potentielle øgede støjgener, når motorvejen i bogstaveligste forstand rykker tættere på, og trafikken stiger. Derfor udtrykker kommunen i sit høringssvar glæde over Vejdirektoratets planer om at sætte støjskærme op på to strækninger i nærområdet og benytte støjsvag asfalt.

Isterød i spil

I svaret øjner kommunen også mulighed for at få etableret en sti- og faunapassage efter Isterød-afkørslen, som allerede for 10 år siden var på tegnebrættet og også blev godkendt af Vejdirektoratet. Lykkes det at få anlagt den i forbindelse med udvidelsen, vil det gøre det lettere for ikke blot borgerne, men også det lokale dyreliv at krydse strækningen, hvor motorvejen løber.

En ændring af Isterød-tilkørslen skulle også gøre vejføringen til og fra motorvejen fremtidssikret, men hvordan den præcis skal udformes, hvis planerne realiseres, er stadig ikke afgjort. I Vejdirektoratets oplæg er der lagt op til, at der etableres en ny rundkørsel ved Slotsmarken, mens en ændret tilkørsel til Q8-tanken også kan komme på tale. Det får kommunen til at indskyde, at der er behov for at undersøge nærmere, hvad det konkret vil komme til at betyde for Slotsmarks-området.

Glæde i haveforening

På selve motorvejen opfordrer Hørsholm Kommune kraftigt til, at nødspor ikke sløjfes til fordel for kørebaner, og at der anlægges nødspor fra Hørsholm C nordpå mod Kokkedal, hvor der allerede i dag sker en del uheld. På samme strækning er der fuld opbakning fra kommunen til Hørsholm Haveforenings ønske om at få opsat støjskærme. Desuden understreges det, at Haveforeningen ønskes berørt så lidt som muligt af byggeplanerne.

Det er en udmelding, som vækker stor glæde hos Karen Kjærgaard, der tidligere i Ugebladet har fortalt om, at udsigten til, at motorvejen ville æde sig ind på Hørsholm Haveforening, skabte stor bekymring blandt haveejerne.
"Det er virkelig positivt, at kommunalbestyrelsen for første gang forholder sig til, at vi har et reelt støjproblem hernede. Og de indstiller akkurat, hvad vi ønsker, nemlig støjskærme langs hele haveforeningen og støjdæmpende asfalt," siger Karen Kjærgaard.

Hun deltog også i det borgermøde, som Vejdirektoratet holdt i slutningen af august, hvor 300 mennesker mødte op for at høre mere om motorvejsplanerne, og på vegne af den Facebook-gruppe, hun dannede for en støjskærm tidligere på året, har hun også sendt høringssvar ind.
Med høringssvaret fra kommunen ser Karen Kjærgaard positivt på muligheden for at få sat støjskærmen op - også selv om motorvejen skulle blive nedstemt i folketinget.
"Jeg kan forstå på Anders Borgen, at selv om motorvejsudbygningen ikke skulle blive realiseret, er kommunalbestyrelsen stadig positivt indstillet over for at give os en støjskærm. Og hvis udvidelsen ikke bliver til noget, kan det måske i virkeligheden betyde, at vi får skærmen noget før, da vi så ikke skal vente på, at motorvejen er færdig i 2017," siger hun.

Udbygningsplanerne er nu sendt videre til behandling i folketinget, der i sidste ende skal afsætte millionerne til udvidelsen.

Publiceret 01 October 2009 17:30