Frederikssund Kommune kan årligt spare næsten 19 mio kr på at privatisere rengørigen. Det er 8,5 mio. kr. mere end ventet.

Frederikssund Kommune kan årligt spare næsten 19 mio kr på at privatisere rengørigen. Det er 8,5 mio. kr. mere end ventet.

Rengøring udliciteres til gigant:

ISS skal gøre rent i Frederikssund Kommune

Udgifterne til rengøring falder med næsten 37 pct. når rengøringen overalt i kommunen skal varetages af ISS

Af
Af Henrik Gregersen

Rengøringsgiganten ISS gjorde bogstaveligt talt rent bord, da byrådet i Frederikssund onsdag aften skulle vælge, hvilket af 14 interesserede firmaer, der skulle vinde udliciteringsrunden og dermed en kontrakt på al rengøring i Frederikssund Kommunes institutioner og lokaler.
Beslutningen blev truffet på et lukket møde, men ifølge en pressemeddelelse vil valget af ISS som partner i alle fire by-områder betyder at man ikke blot sparer de budgetterede 10,2 mio. kr., på at privatisere rengøringen.
Beløbet vil ifølge stige til 18,8 mio. kr., oplyser kommunen.
Så i stedet for at spare de planlagte ca. 20 pct. på rengøringsområdet, betyder privatiseringen, at man kan spare næsten 37 pct, af de hidtidige ca. 49 mio. kr., det har kostet at få gjort rent.
Mens ISS kom med det bedste tilbud på rengøring, valgte byrådet det lokale firma SIKA til at varetage vinduesvask.
Samtidig med privatiseringen bliver niveauet for rengøring harmoniseret, så man får gjort lige meget rent - og til samme pris - overalt i kommunen.

Fakta: Det skriver kommunen i pressemeddelelsen:

Byrådet i Frederikssund Kommune godkendte den 25. november 2009 følgende indstilling fra administrationen:
1. i forhold til den økonomiske situation vælges den i analyserapporten skitserede model 3 med fuld udlicitering af rengøringsopgaven med en forventet årlig besparelse på 11,8 mio. kr.
2. der indarbejdes de foreslåede optioner til dobbeltrengøring i SFO toiletter og ekstra gulvvask tilsammenlagt ca.1,6 mio. kr. årligt
3. det er en forudsætning, at virksomhedsoverdragelsesklausulerne udløber den 31. marts 2011.
4. Kommunen afgiver ikke kontrolbud
Det forventes, at byrådet vælger aktør/-er på mødet i april måned 2010.
Økonomiudvalget anbefalede indstillingen den 18. november 2009 med en tilføjelse om, at administrationen sideløbende skal udarbejde en handlingsplan, der kan iværksættes såfremt udbudsprocessen ikke viser det forventede provenu.
Byrådets beslutning var med 26 stemmer for og en stemme imod.

Høringsrunde

Der blev i perioden 30. november 2009 til 15. januar 2010 iværksat 3. høringsrunde om kommentarer til udbudsmaterialet.

Orientering til medarbejderne

Samtlige medarbejdere med rengøringsopgaver blev den 17. december 2009 orienteret om det forestående udbud og eventuelle udlicitering af området. Rettigheder og pligter for ansættelsesforholdet i Frederikssund Kommune vil blive medoverdraget til den nye arbejdsgiver, overenskomstperioden ud, indtil 1. april 2011.

Udbudsprocessen

Den 25. januar 2010 blev udbuddet annonceret på kommunens hjemmeside, udbudsavisen samt i de lokale medier.
Den 22. marts 2010 var sat som deadline for aflevering af tilbud.

Udbuddet er gennemført:

· Efter retningslinjerne, som forudsat i Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter med videre.
· Efter det valgte tildelingskriterium offentligt udbud jf. Rådets direktiv
· Efter de fastlagte deltildelingskriterier jf. udbudsmaterialet
· Med offentliggørelse af udbuddet i EU-tidende den 6. februar 2010, jf. Rådets direktiv
· Med offentliggørelse af udbuddet på Frederikssund Kommunes hjemmeside og i lokalpressen
· Med løbende anonymiseret offentliggørelse af alle indkomne kommentarer og spørgsmål med tilhørende besvarelser på kommunens hjemmeside
Rengøringsopgaven er udbudt efter to forskellige rengøringssystemer (Renhedsgradssystemet og rekvensrengøring) og vinduespoleringsopgaven er udbudt efter tre forskellige frekvenskombinationer
På baggrund af offentliggørelsen, var der i alt 24 servicevirksomheder der tilkendegav interesse for udbuddet og heraf har 14 virksomheder valgt at afgive tilbud på hele eller dele af opgaven. Fem tilbud viste sig ikke at være konditionsmæssige.

Deltildelingskriterier:

De tilbudte priser (40 %)
Det til opgaven kalkulerede timeforbrug (25 %)
Drifts- og leveringssikkerhed (15 %)
Kvalitet og service (10 %)
Virksomhedens specifikke miljøforhold (5 %)
Tilbudsgivers personalepolitik (5 %)
Frederikssund Kommune har med udgangspunkt i udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold, samt de enkelte tildelingskriterier og disses vægtning, tildelt den enkelte tilbudsgiver point efter følgende model:
For kriterium 1, tilbudspriserne, er der gennemført en objektiv beregning, hvor den tilbudsgiver der har angivet den for Frederikssund Kommune bedste (laveste) pris for den faste ydelse, inklusive valgte optioner og en erfaringsmæssigt indlagt andel af ekstraydelser, har fået maksimumpoint. De øvrige tilbudsgivere har fået det antal point fratrukket en forholdsmæssig andel, som priserne i deres tilbud procentvis afviger i forhold til det for Frederikssund Kommune bedste tilbud
For kriterium 2, timeforbruget, er der ligeledes gennemført en objektiv beregning, hvor den tilbudsgiver der har angivet det for Frederikssund Kommune bedste (højeste) timeforbrug for de valgte ydelser, har fået maksimumpoint. De øvrige tilbudsgivere har fået det antal point fratrukket en forholdsmæssig andel, som timeantallet i deres tilbud procentvis
afviger i forhold til det for Frederikssund Kommune bedste tilbud
For kriterium 3 til 6 (drifts- og leveringssikkerhed, kvalitet og service, virksomhedens specifikke miljøforhold og virksomhedens personalepolitik), er der efter en grundig gennemgang
af de enkelte tilbud gennemført en subjektiv vurdering og tildeling af point, i forhold til Frederikssund Kommunes vurdering af det bedst forventede og opnåelige niveau (maksimum).
På denne baggrund har Frederikssund Kommune vurderet, hvilke tilbud der samlet set var det økonomisk mest fordelagtige (højeste pointtal) for hvert delområde, for hver ydelse og i alt.
Frederikssund Kommune har herefter i lukket byrådsmøde den 28. april 2010 besluttet, at kommunen agter at indgå aftale om udførelse af de udbudte rengørings- og vinduespoleringsopgaver med:
Delområde 1-4, efter Renhedsgradssystemet, ISS Facility Service A/S.
Vinduespolering
Delområder 1-4, model 3, SIKA Rengøring A/S
Begge aftaler løber i perioden 1. august 2010 til 31. juli 2013, med mulighed for at forlænge aftalen t år, på uændrede vilkår.
Frederikssund Kommunes forventede økonomiske provenu på 10,2 mio. kr. fra 2011 og fremover er mere end nået. Resultatet viser, at såfremt der indgås aftaler med de nævnte firmaer, vil der for 2011 være et yderligere provenu på 5 mio. kr., stigende til 8,6 mio. kr. fra 2012 og fremover.
Det skal bemærkes, at der i henhold til de udbudsretlige regler skal forløbe minimum 10 dage fra dags dato, før parterne kan underskrive kontrakt. Der er ikke indgået endelig aftale før kontrakten er underskrevet. Det forventes, at der den 18. maj 2010 kan underskrives kontrakter.

Publiceret 29 April 2010 01:00