DOKUMENTATION:

Svarene fra Forsvarskommandoen

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Furesø Avis har afdækket, at der under jorden ved Bringe Mose på flyvestation Værløse ligger rester af tyske fly fra 2. verdenskrig. Det foranledigede, at vi den 12. oktober sendte en mail til Forsvarsministeriet med en række spørgsmål.
Først en måned efter, den 12. november, fik vi svar. Det var med en besked om, at Forsvarskommandoen var anmodet om en udtalelse. Her kan du læse alle spørgsmål og svar fra Forsvarskommandoen.

Spørgsmål 1

"Kan Forsvarsministeriet af- eller bekræfter nedenstående oplysninger?
Furesø Avis har gennem en række kilder, bl.a. en tidligere ansat ved flyvestationen og en historiker med speciale i Værløses historie, fået oplyst, at der i jorden under Flyvestation Værløse er gravet tysk krigs-materiel ned. Det er ifølge oplysningerne resterne efter englænderne sprængte 38 tyske fly i luften i 1945, efter krigen var slut. Der er tale om håndvåben, propeller, flymotorer og lignende, som kilderne oplyser er gravet ned i et området tæt ved Bringe Mos, ud mod Knardrupvej. Der er delte meninger blandt kilderne om hvorvidt våbenene udgør en sikkerhedsrisiko. En vurdering går på, at de er helt ufarlige, så længe de bliver i jorden, men at det ikke kan udelukkes, at det udgør en risiko at grave dem op igen. En anden vurdering går på, at de er aldeles ufarlige, men kan anvendes forkert, hvis de kommer i forkerte hænder. Et af de typer våben, der omtales, kan stadig sprænge i luften, hvis de udsættes for 300 grader eller mere, lyder en af vurderingerne."

Besvarelse af spørgsmål 1

"I 1997 foretog det daværende Forsvarets Bygningstjeneste en undersøgelse af området. Undersøgelsen bekræftede tilstedeværelsen af en flymotor, tyske hjelme, sprængte patronhylstre, enkelte intakte patronhylstre og andre metalgenstande. Alle disse genstande blev fjernet i forbindelse med undersøgelsen. Undersøgelsen i 1997, der blev foretaget med metaldetektorer, viste også et såkaldt "hot spot" i mosen, hvor der var en større mængde jernholdigt materiale.
I forbindelse med ophør og afvikling af flyvestationens aktiviteter og anlæg anmodede Københavns Amt forsvaret om at udarbejde en plan for undersøgelse, afvikling og demontering af alle anlæg, der kan give anledning til forurening. I denne sammenhæng foretog forsvaret i 2006 en vurdering af undersøgelses-resultatet fra 1997. Denne vurdering gav ikke anledning til yderligere aktioner."

Spørgsmål 2

"Hvis ministeriet kan bekræfte disse oplysninger, bedes ministeriet give en vurdering af sikkerhedsrisikoen ved disse våben, dels hvis de a. Bliver i jorden. b. Graves op igen."

Besvarelse af spørgsmål 2

"Som det fremgår af besvarelse af spørgsmål 1, er der i 1997 fundet og bortskaffet en række genstande fra deponiet, der ligger i et svært tilgængeligt område med tæt krat. I forbindelse med undersøgelsen blev det konkluderet, at deponiet i forhold til arealanvendelsen - almindelig færdsel i området - ikke vurderes at udgøre en risiko. Hvis der graves i området, må der som udgangspunkt vurderes at være en risiko, da det ikke er kendt, hvad deponiet præcist indeholder."

Spørgsmål 3

"På hvilken måde indgår denne sag i ministeriets forhandlinger med Furesø Kommune om overtagelse af flyvestationen? Hvem skal efter ministeriets opfattelse bekoste en oprydning/oprensning efter disse krigs-efterladenskaber? Den engelske stat, der sprængte flyene i stykker og gravede resterne ned? Den tyske stat, der tabte krigen? Forsvarsministeriet, der i 65 år må formodes at være vidende om disse våben? Eller Furesø Kommune, der står til at overtage området?"

Besvarelse af spørgsmål 3

"Oplysninger om deponiet har været kendt i lokalområdet siden 1945 og er blevet bekræftet ved undersøgelser i 1997. Som anført ovenfor blev der i 2006 foretaget en vurdering af undersøgelses-resultatet fra 1997. Denne vurdering gav ikke anledning til yderligere aktioner. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har oplyst kommunen om vurderingen af deponiet, men kommunen har ikke rejst spørgsmålet om deponiets fremtid i forbindelse med møderne med Furesø Kommune om forsvarets overdragelse af flyvestationen til kommunen."

null

Publiceret 14 November 2010 23:33