Miljøminister Karen Ellemann ændrede med virkning fra 5. november 2010 den regel, som hendes forgænger, nuværende Skatteminister Troels Lund Poulsen, ved flere lejligheder havde slået fast var gældende.

Miljøminister Karen Ellemann ændrede med virkning fra 5. november 2010 den regel, som hendes forgænger, nuværende Skatteminister Troels Lund Poulsen, ved flere lejligheder havde slået fast var gældende.

Lodret uenighed mellem Venstres miljøministre

I den såkaldte ”skrotsag” kan Lokalavisen nu dokumentere lodret uenighed mellem den nuværende og den foregående miljøminister

Af
Af Mogens Greve

Både den nuværende miljøminister, Karen Ellemann (V), og hendes forgænger og nuværende skatteminister, Troels Lund Poulsen (V), har været stærkt involverede i den såkaldte "skrotsag", hvor skrothandler Finn Skytte har lagt sag an for at få tilbagebetalt 3 mio. kroner i moms.
Regler og bekendtgørelser er flere gange blevet ændret, og senest har miljøminister Karen Ellemann med virkning fra 5. november 2010 ændret en bekendtgørelse fra 17. september 2002.

Ændringen
I perioden forud for 5. november var reglen den, at skrotningsgodtgørelse kunne udbetales til ejeren af en bil, mens det nu er ændret til, at udbetalingen skal ske til den sidst registrerede ejer.
Og det er netop spørgsmålet om udbetalingen som er hovedessensen i skrothandler Finn Skyttes krav om tilbagebetaling af momspenge.
Foregående miljøminister og nuværende skatteminister Troels Lund Poulsen slog flere gange i sin tid som Miljøminister fast, hvordan reglen var - den regel som Miljøminister Karen Ellemann nu har ændret.
Karen Ellemann overtog ministerposten efter Troels Lund Poulsen 23. februar 2010.

Skatteminister Troels Lund Poulsen siger til Lokalavisen
"Jeg forlod Miljøministeriet for næsten et år siden, 23. februar 2010, og tiltrådte i stedet som skatteminister. Derfor hverken kan eller vil jeg kommentere ændringer i regler eller bekendtgørelser, som er blevet gennemført i Miljøministeriet, efter jeg har forladt posten som miljøminister. Det gælder naturligvis også for den nye bekendtgørelse for udbetaling af skrotningsgodtgørelse på biler, der trådte i kraft i november 2010."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Troels Lund Poulsen

Dokument af 13. maj 2008
Miljøministerens Troels Lund Poulsens svar på spørgsmål nr. 143 stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
(svaret er udateret, men dokumentet er oprettet 13. maj 2008)
"Hvis en registreret ophugger køber en brugt bil, som ikke er affald, kan den registrerede ophugger selv afgøre, hvad der skal ske med bilen" (kan som ejer skrotte bilen og få udbetalt skrotningsgodtgørelse red.)

"Det vil herefter som tidligere anført bero på ophugningsvirksomheden som ejer at afgøre, hvordan der skal forholdes med bilen, og ved en eventuel efterfølgende ophugning af bilen, kan ophugningsvirksomheden ikke anses for at have leveret en ydelse til bilens tidligere ejer vedrørende affaldsbehandling, hvorfor ophugningsvirksomheden i disse tilfælde ikke skal betale moms af nogen del af skrotningsgodtgørelsen."

Det er i øvrigt de momspenge som skrothandler Finn Skytte har indbetalt - og som han mener at have krav på at få tilbage jvnf. ovenstående.


30. oktober 2009
Troels Lund Poulsen i et svar til Folketingets Miljø- og Planlæsningsudvalg 30. oktober 2009

"Det fremgår af loven, at udbetaling af skrotningsgodtgørelse skal ske til ejeren. For at sikre, at dette er tilfældet, administrerer Miljøstyrelsen udbetaling af godtgørelser således, at en forudsætning er, at skrotningsattesten er underskrevet af sidst registrerede ejer eller den, der ved en slutseddel eller lignende kan dokumentere, at han er retsmæssig ejer af bilen."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karen Ellemann

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljø- og skrotningsbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. november 2010
I bekendtgørelse nr. 782 af 17. september 2002 om opkrævning af miljø- og skrotningsbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler foretages følgende ændringer:

"§ 11 stk 1. Der ydes efter anmodning en godtgørelse til den sidst registrerede ejer af en udtjent bil omfattet af § 2 i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler efter aflevering af motorkøretøjet til affaldshåndtering.

Af stk. 3 fremgår det, at Miljøstyrelsen efter anmodning kan dispensere fra kravet i stk. 1 i "helt særlige tilfælde".

null

Publiceret 12 January 2011 12:15