Ifølge DTU bliver der ingen problemer med at skabe samme høje sikkerhed for den planlagte etablering af virusforskningscentret i Lundtofte, som den der er på det nuværende center på den isolerede ø Lindholm i Stege Bugt.

Ifølge DTU bliver der ingen problemer med at skabe samme høje sikkerhed for den planlagte etablering af virusforskningscentret i Lundtofte, som den der er på det nuværende center på den isolerede ø Lindholm i Stege Bugt.

DTU:

Sikkerheden vil blive lige så god i Lundtofte

Der er ingen grund til at frygte for sikkerheden, hvis DTU's virusforskningscenter rykker til Lundtofte, lyder det fra universitetet, der forventer at kunne spare 25 mio. kr årligt ved at rykke centret fra Sydsjælland til Lyngby

Af
Af Theis Otzen

Planerne om at rykke Statens Veterinære Institut for Virusforskning fra den isloerede ø Lindholm til Lundtofte overrasker flere politikere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samtidig sætter den tidligere direktør for forskningcentret og nuværende leder af Canadas nationale testcenter for smittesygdomme spørgsmålstegn ved det økonomiske aspekt i at flytte centret fra en ø til Lundtofte. Underdirektør på DTU's afdeling for Myndighedsbetjening og Sektorudvikling, Jakob Fritz Hansen, giver her svar på en række spørgsmål i sagen.

Hvorfor skal virusforskningscentret flytte fra Lindholm til Lundtofte?
"DTU fusionerede i 2007 med en række sektorforskningsinstitutioner, herunder Danmarks Fødevareforskning, hvor Afdeling for Virologi på Lindholm henhørte til. DTU har efterfølgende løbende foretaget organisationsændringer og –tilpasninger for at øge den faglige synergi og skabe balance i økonomien. Situationen er dog forsat, at DTU?s økonomi er presset for at kunne opretholde det nuværende niveau af det forskningsbaserede veterinære beredskab, der finansieres af Fødevareministeriet. DTU foretog i 2009 en række organiseringsændringer og tilpasninger, som også omfattede DTU Veterinærinstituttet, hvor Lindholmafdelingen indgår. Der er dog forsat behov for at mindske de indirekte omkostninger på området og da driften af Lindholm er uforholdsmæssig omkostningskrævende er der efter et grundigt udredningsarbejde medio april 2010 truffet principbeslutning om at arbejde videre med en flytning af aktiviteterne til DTU's campus i Lyngby.
Der vil være betydelig faglige synergieffekter ved at samlokalisere DTU Veterinærinstituttets afdelinger på Frederiksberg og Lindholm til Lyngby, hvilket vil bidrage til at styrke den veterinære forskning og beredskab til gavn for husdyrsundhed og dansk landbrug. Der er allerede igangsat flere fællesaktiviteter med øvrige DTU fagmiljøer, og denne proces kan accelereres betydeligt ved en placering tæt på hinanden, således at forskere og ikke mindst studerende har adgang til ekspertise og avanceret faciliteter/udstyr på tværs af institutter.
Lindholm er i økonomisk forstand helt speciel, fordi øen skal være selvforsynende med alt andet end el. Det indebærer store indirekte omkostninger til egen varmecentral, vandrensningsanlæg, spildevandsanlæg, færger, færgelejer m.v. Ved en placering af aktiviteterne i Lyndby forventer DTU at kunne spare 25 mio. kr. årligt i omkostninger. "

I Byplanudvalget i Lyngby-Taarbæk er både formand og næstformand ubekendte med flytteplanerne - hvorfor er de ikke informeret om flytteplanerne?
"I brev af 10. marts 2010 anmodede DTU om, at der udarbejdes en ny lokalplan for Lyngby Campus. Byplanudvalget godkendte den 20. april 2010, at der igangsættes en proces for udarbejdelse af en ny lokalplan for DTU. I den anledning blev der fremlagt et "Statusnotat for udvikling af DTU Campus Lyngby", udarbejdet af DTU. DTU har fremlagt forslaget for Byplanudvalget på møde den 16. november 2010.
Planerne for Lindholm fremgår ikke i statusnotatet, da principbeslutningen om flytning af Lindholm først blev truffet den 15. april 2010 og efterfølgende har været genstand for en større politisk og offentlig debat om flytning af statslige arbejdspladser fra det, som i pressen betegnes 'udkantsdanmark'. DTU har efter anmodning i november 2010 fremsendt en redegørelse om planernes faglige, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter til Videnskabsministeriet. DTU afventer forsat ministeriets tilbagemelding, og DTU kan derfor på nuværende tidspunkt ikke præcist sige, hvilke faciliteter, deres karakter og omfang, som bliver nødvendige. DTU vil, når der foreligger grundlag for at træffe en endelig beslutning ansøge kommunen om en byggetilladelse."

LÆS OGSÅ: Isoleret forskningscenter skal til Lundtofte

Er der nogen sikkerhedsrisiko ved at flytte virusforskningscentret fra Lindholm til Lundtofte?

"Baggrunden for at Lindholm og tilsvarende faciliteter blev placeret på øer, var den begrænsede viden om smitterisikoen på tidspunktet for etablering for mere end 80 år siden. Det har senere vist sig, at mund- og klovsygevirus under de rette vind- og vejrforhold kan spredes over store afstande på mange km. Det er således ikke isolation på en ø, men bygningsmassens indslusnings- og isolationsforhold, som er afgørende for sikkerheden. DTU Veterinærinstituttets nuværende faciliteter på Lindholm er sikkerheds- og miljøgodkendte både på ministerielt og kommunalt niveau. Forudsat at faciliteten er opført på samme måde, vil risikoen for et virusudslip ved uheld derfor være den samme for tekniske anlæg uanset om de er placeret på fastlandet eller en ø. I udlandet er tilsvarende faciliteter flere steder etableret på fastland. En ny facilitet vil ikke kunne tages i brug før Fødevarestyrelsen har godkendt, at faciliteten lever op til internationale standarder og eksisterende sikkerhedskrav imod spredning af dyresygdomme."

Hvad vil man gøre for at sikre sig de nødvendige sikkerhedsfaktorer?
"I udredningsarbejdet er der med deltagelse af medarbejdere fra DTU Veterinærinstituttet og Fødevarestyrelsen udarbejdet en rapport som gennemgår sikkerhedsaspekterne ved en alternativ placering af Lindholm. Sikkerheden vil følge en række internationale standarder til håndtering af spildevand og affald samt personsikring. Desuden skal faciliteten følge krav til sikring mod utilsigtet indtrængen. Ved placering på fastland vil sidstnævnte indebære sikring med hegn m.m."

Professor Søren Alexandersen mener ikke, at hensigten om at spare penge ved at flytte forskningscentret holder stik. Han mener blandt andet, at sikkerhedsforanstaltningerne vil blive dyre at etablere i Lundtofte - hvad siger I til det?
"Søren Alexandersen har udtrykt skepsis over for DTU?s faglige og økonomiske argumenter, hvilket dog DTU er uforstående over for, herunder at sikkerhedsforanstaltningerne skulle være dyrere i Lundtofte. DTU's analyser og redegørelser er offentligt tilgængelige, og kan findes på DTU's hjemmeside."

null

Publiceret 20 January 2011 10:00