Inden mødet i Klima- og Miljøudvalget 29. januar anbefaler Forvaltningen, at renoveringen af Blovstrød Svømmehal udføres i år. Foto: Mads Hussing

Inden mødet i Klima- og Miljøudvalget 29. januar anbefaler Forvaltningen, at renoveringen af Blovstrød Svømmehal udføres i år. Foto: Mads Hussing

Teknologisk Institut:

Svømmehal lækker vand under bassinet

Trykprøvning viser, at bassinvandets kredsløb er utæt

Af
Af Michael Braunstein

Blovstrød Svømmehal lækker vand under svømmebassinet, fordi bassinvandets kredsløb er utæt. Det er Teknologisk Institut nået frem til, fremgår det af dagsordenen for mødet i Klima- og Miljøudvalget 29. januar, hvor svømmehal-sagen skal behandles.
Bassinvandet i Blovstrød Svømmehal kører i eget kredsløb, og det er her vandtabet forekommer, fastslås det i dagsordenen, der fortsætter: 'Det nye vandbehandlingsanlæg i kælderen er en del af dette kredsløb, og fra denne del er der ikke noget vandtab. Den øvrige del af kredsløbet ligger under svømmebassinet. Teknologisk Institut har ved trykprøvning af denne del af kredsløbet fundet det utæt. Det er således klorvand, der tabes, og vandtabet er lokaliseret til kredsløbet under svømmebassinet.'
Teknologisk Institut har desuden foretaget en undersøgelse af beton og armering i svømmebassinet og fundet rust på armeringen i bassinets endevæg i den dybe ende. Det indikerer ligeledes en udsivning af klorvand til betonen i svømmebassinet, påpeges det i dagsordenen, hvor det også hedder:
'Den nøjagtige lokalisering af vandtabet og årsagen hertil kan først afklares i forbindelse med en renovering af rør og bassin, når bassinet åbnes ned til rørene. Formodentligt er der tale om tæring eller anden skade på rørene. Utæthederne kan have påvirket øvrige bygningskonstruktioner, men det er usikkert, om det er sket og i givet fald i hvilket omfang. Det kan ligeledes først afdækkes ved åbning ned til rørene.'

Vandtabet i Blovstrød steget markant

Vandtab i svømmehaller skyldes generelt afdampning fra den store varme vandoverflade og nogle få, små utætheder, anføres det i dagsordenen, der fortsætter:
'I sommeren 2012 mistede bassinet i Blovstrød Svømmehal ca. 4 m3 vand i døgnet, hvilket vurderedes at være et acceptabelt niveau ved et ca. 40 år gammelt bassin af den størrelse. Vandtabet er nu steget til 10-12 m3 i døgnet ved almindelig tryk. For at mindske udslippet sænkes trykket nu om natten. Ved det reducerede tryk mister bassinet p.t. ca. 8-10 m3 vand i døgnet, hvilket dog stadig vurderes at være over det acceptable niveau. Til sammenligning er vandtabet i øjeblikket i Engholm Svømmehal ca. 1 m3 vand dagligt. Dette er et normalt vandtab, dette anlæg taget i betragtning.'
Vandtabet vil medføre et merforbrug på driftsbudgettet for 2013 på op mod 100.000 kr. med det nuværende konstaterede øgede vandtab. Driftsudgifterne vil være yderligere stigende, hvis vandtabet yderligere stiger.
En renovering af rør og bassin vil fremadrettet skulle ske med fortsat skjult rørføring dog uden samlinger af rør under jorden. Det tager tre måneder at projektere og udbyde opgaven. Selve renoveringen vil kræve, at svømmehallen lukkes for brug i cirka fire måneder, og derefter vil der være en indkøringsfase.

Anbefaler at renovering udføres i år

Forvaltningen - der lige nu er ved at undersøge eventuelle miljørisici i forbindelse med nedsivning af bassinvandet - anbefalede til budget 2013, at der blev afsat midler til renovering af bassinet i Blovstrød Svømmehal hurtigst muligt og senest inden for de næste tre-fem år. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2013-2017 at afsætte 5,25 mio. kr. til renoveringen i 2016.
Til mødet 29. januar i Klima- og  Miljøudvalget har Forvaltningen to forslag til, hvad udvalget skal indstille til Økonomiudvalget og byrådet. Det ene forslag er, at de 5,25 mio. kr. overføres til 2013, så renoveringen kan foretages nu, mens det andet forslag går ud på at renovere svømmehallen som planlagt i 2016.
Forvaltningen anbefaler den første løsning, så projekteringen sættes i gang snarest, og så bassinet renoveres i sommeren 2013, hvor svømmehallen lukkes i perioden fra 15. maj-15. september 2013.

Publiceret 25 January 2013 15:11