Allerød til minister:

Hjælp os med billetter til asylansøgere

Allerød Kommune, Center Sandholm og Movia appellerer til Morten Bødskov om at gribe ind og sikre asylansøgere gyldig rejsehjemmel

Af
Af Michael Braunstein

Allerød Kommune, Center Sandholm og Movia appellerer til justitsminister Morten Bødskov om at gribe ind og og hjælpe med at løse problemet 'asylansøgere uden gyldig rejsehjemmel i bus og tog'.
I et brev til ministeren, sendt på vegne af Allerøds Teknik- og Planudvalg, hedder det, at baggrunden for brevet er henvendelser fra borgere i Allerød, 'som oplever, at nogle beboere i Center Sandholm ikke har den nødvendige rejsehjemmel ved påstigning på de lokale busser.'
'Det sammen med, at beboerne i Center Sandholm 'fylder' meget i bussen både rent bogstaveligt, men også adfærdsmæssigt, skaber en vis utryghed hos borgerne,' påpeges det i brevet.
Det oplyses, at Movia har en skærpet opmærksomhed på bussen gennem en mere intensiv kontrolvirksomhed, men ikke har ressourcer til at køre med ekstra forøget bemanding på ruten. Og at Røde Kors, som har det daglige ansvar for Center Sandholm, erkender, at der er et problem.
'De yder en stor indsats med at orientere centerets beboere om danske forhold og regler, herunder at der skal betales for at køre med tog og bus. Center Sandholm fungerer jo som hovedindgang til Danmark og en stor del af beboerne opholder sig i sagens natur kun kortere tid i dette asylcenter. Der er således hele tiden mange 'nye', som skal oplæres om danske forhold,' anføres det i brevet, der fortsætter:
'Allerød Byråds udvalg for Teknik og Planlægning, Center Sandholms ledelse, Movia og Nordsjællands Politi har sammen drøftet ovennævnte problemer og mulige løsningsforslag, og Center Sandholm og Movia bakker denne henvendelse op. Vi har lokalt gjort alt, hvad vi kan for at løse de konkrete problemstillinger. Vi er nu nået dertil, at vi har opbrugt vores løsningsmuligheder og ser derfor ikke andre fremgangsmåder end at der må tages mere generelle initiativer. Initiativer som også løser tilsvarende problemer andre steder i landet med asylcentre.'
'Derfor appellerer vi til dig om at løse vores problem, som jo bl.a. kan skyldes, at de økonomiske ydelser, som beboerne på Center Sandholm oppebærer ikke rækker til både de nødvendigste daglige fornødenheder og til rejsehjemmel til kollektive transportmidler. Der kan naturligvis være andre løsningsmuligheder end flere penge, og det vil vi meget gerne i dialog med dig om.'
Det understreges til sidst, at 'vi er bekendt med, at de ovennævnte problemer ikke kun knytter sig til Center Sandholm, men også opleves ved andre asylcentre, og det kalder naturligvis på en generel løsning.' Og brevet slutter: 'Vi ser frem til at høre fra dig.'

null

Publiceret 24 June 2013 09:00