Den røde streg angiver arealet for fredningen.

Den røde streg angiver arealet for fredningen.

Nu er Lyngby Sø fredet

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen om fredning af Lyngby Sø og Bagsværd Sø med omgivelser

Af
Af Grete Hansen

Nu er fredningen af Lyngby Sø og Bagsværd Sø med omgivelser en realitet. Fredningen blev rejst i 2008 af Danmarks Naturfredningsforening, og Fredningsnævnet for København traf i 2010 afgørelse om fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med arealer på i alt 297 hektar i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø Kommuner. Arealet tilhører staten, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommuner og Nordvand A/S samt 55 private lodsejere. 8 lodsejere klagede til Natur- og Miljøklagenævnet. Det handlede bl.a. om p-plads, hegn og adgang til deres arealer Nævnet har nu besluttet at fredningen skal gennemføres. Af de fredede arealer udgør Lyngby Sø og Lyngby Åmose 58 hektar. "Vi er meget tilfredse med, at fredningen nu er gennemført. Den vil give en bedre beskyttelse af områdets naturmæssige, landskabelige og kulturhistorikske værdier og betyde, at der nu skal udarbejdes en plejeplan for Lyngby Åmose, som der ikke var krav om i den gamle fredning fra 1949," siger Hans Nielsen, formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. "Desuden bliver en række nye arealer fredet i Lyngby-Taarbæk bl.a. Folkeparken, bebyggelsen mellem Bagsværd Sø og Mølleåen (bl.a. Sophienholm, ejendommen Tusculum og Marienborg), Åmosebakken og det grønne område mellem Biskop Monrads Vej og skoven." Fredningen skal også sikre offentlighedens adgang til områderne, sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter. Fredningen betyder, at der ikke må ændres i landskabet, anlægges veje, bygges eller etableres nye bade- eller bådebroer. Fredningsnævnet for København havde fastsat en erstatning på 206.709,60 kr. til berørte lodsejere i anledning af fredningen. Og den blev stadfæstet. En enkelte lodsejer havde krævet mere end 3,5 mio. kr.


Lyngby Sø er nu fredet og der må ikke bygges fx nye broer ud i søen.

Lyngby Sø er nu fredet og der må ikke bygges fx nye broer ud i søen.

Publiceret 02 July 2013 10:30