Støjvoldsprojektet kritiseres i skarpe vendinger af Finn Toft-Clausen og Henri Bornstein.

Støjvoldsprojektet kritiseres i skarpe vendinger af Finn Toft-Clausen og Henri Bornstein.

"Støjvolden er en total fiasko"

Borgere retter sønderlemmende kritik mod Allerød Kommunes støjvold-projekt

Af
Af Michael Braunstein

'Hele støjvoldprojektet må nu betegnes som en total fiasko fra Allerød Kommunes side, og hele sagen må derfor straks genoptages efter byrådsvalget.' Sådan skriver Allerød-borgeren Finn Toft-Clausen, Søbakken 7, i et indlæg til Allerød Nyt.
Finn Toft-Clausen anfører, at støjvolden fra Kollerødvejbroen i nord til 200 meter syd for Lyngevejbroen ikke har den tilsigtede trafikstøjdæmpende virkning.
'Tilmed er trafikstøjen forøget mange steder gennem den nu 11 år lange opførelsestid. Allerød Kommune har ikke evnet at reagere fornuftigt på jævnlig fremsendt kritik,' skriver Finn Toft-Clausen og fortsætter:
'Trafikstøjgrænsen er 45dB, vedtaget af Frederiksborg Amt i 1974 efter Miljøstyrelsens vejledning 2/1974. Boliger opført og ibrugtaget senest 31. december 1983 blev ikke omfattet af de 55dB i Miljøloven den 1. januar 1984, hvilket klart står i loven. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 58dB, nævnt i vejledning 4/2007, gælder kun for nybyggeri. Man kan ikke lovligt ændre en forvaltningsakt, som er gunstig, til et mere ugunstigt aktstykke for borgeren.'
Finn Toft-Clausen påpeger, at 'der er lavet mange fejl i hele støjvoldprojektet, som alle jævnligt er skriftligt nævnt til Allerød Kommunes embedsmænd og politikere', og han fortsætter:
'Den nu opførte støjskærm ved Røglevej og på toppen af E4-støjvolden dæmper trafikstøjen 0dB ved start af det østlige nærboligområde. Jeg har jævnligt foretaget kalibreret trafikstøjmålinger på mange stratetiske steder. Kommunen har kun fået lavet teoretiske støjberegninger. Den opførte støjskærm til 5 mio. kr. overdrages frit til Vejdirektoratet, som igen river støjskærmen ned, når motortrafikvejen skal udvides til en snarlig 4-6 sporet motorvej,' skriver Finn Toft-Clausen.

Ønsker uvildig måling

Han støttes af en anden Allerød-borger, Henri Bornstein, der bor på Røglevej 136. Henri Bornstein påpeger, at lokalplanen for området støjmæssigt opererer med en forudsætning på 45 dB.
'Da man ikke kan ændre en forvaltningsakt som er gunstig til et mere ugunstigt aktstykke for borgeren, så er vor lovlige grænse 45 dB. Et forsøg herpå vil altså være ulovligt,' anfører han og oplyser, at 'Allerød Motorvejen ligger nær 62 dB, jf. målinger af Finn Toft-Clausen.'
Henri Bornstein mener, at det er vigtigt 'at få støjemissionen målt officielt, uvildigt på den eksisterende støjvold mod Hillerød Motorvejen 'as build'.
'Støjværnet øverst på volden yder efter uofficielle målinger ikke den beskyttelse, som er nødvendig. Årsagen kan være, at teknisk forvaltning har ladet volden bygge to-tre meter for lav? Misforstået mangelfuldt udbud angives at være grunden.'
'I relation til det kommende kommunalvalg er dette emne relevant at ønske et svar på fra politikerne, da støjvolden mod Hillerød Motorvejen  - som den er - ikke lever op til kravene. Inden 2016 vil den endog blive udvidet til 4-5 spor. Under alle omstændigheder bør Allerød kommune sikre, at de aktuelle støjtal efter volden og støjhegnet er færdiggjort sikres ved en uvildig måling og fremlæggelse af tallene på den støjmåling, som nu fremkommer efter færdiggørelsen 'as build',' mener Henri Bornstein.

null

Publiceret 08 November 2013 16:30