Vil ægtepar sikre hinanden kan de formentlig snart skrive en såkaldt fremtidsfuldmagt. Arkivfoto: Mostphotos

Vil ægtepar sikre hinanden kan de formentlig snart skrive en såkaldt fremtidsfuldmagt. Arkivfoto: Mostphotos

Juristen:

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Ægtepar kan med fordel få lavet en såkaldt fremtidsfuldmagt, men først skal lovforslaget lige vedtages. Juristen forklarer forskellen på en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt

Af
Af Thérese Kemp

advokat

autoriseret bobehandler

Advokatfirmaet Jon Palle Buhl

Kære Brevkasse

Min mand og jeg er efterhånden noget oppe i årene, hvorfor vi for et par år siden har skrevet en generalfuldmagt til hinanden, således at vi ikke kommer til at sidde i en situation, hvor der pludselig sker den ene noget, og den anden ikke længere kan handle over vores økonomi, boliger med videre.
Jeg har nu for nylig læst noget om fremtidsfuldmagter og vil meget gerne høre lidt om, hvad det er for noget? Er det det samme som en generalfuldmagt?
Min veninde har fortalt, at den nye lov om fremtidsfuldmagter betyder, at alle tidligere fuldmagter falder bort, så snart loven indføres – er det virkelig rigtigt?
Er loven i øvrigt indført?

Venlige hilser fra G.R

Kære G.R

Justitsministeriet har i 2014 fremsat et lovforslag til ”lov om fremtidsfuldmagter”.
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der regulerer, hvem som har fuldmagt og bestemmelsesretten, hvis der sker jer noget – både i forhold til for eksempel sygehusvæsenet – men tillige i forhold til indgåelse af kontrakter – styring af økonomi med videre.
Med lovforslaget om fremtidsfuldmagter ønskede man at indføre et enkelt og privatretligt alternativ til det offentligt fastsatte værgemål og øge retten til selvbestemmelse og give den enkelte borger mulighed for selv at påvirke eget liv og fremtidige forhold.
Ordningen vil særligt tilgodese behovet hos de personer, der for eksempel får stillet en diagnose, hvor man i fremtiden ikke længere kan varetage sine egne behov. Den enkelte kan udpege en eller flere fremtidige fuldmægtige til at varetage ens personlige og økonomiske forhold.
Hvis du er fyldt 18 år og ved dine fulde fem, kan du oprette en fremtidsfuldmagt, der kan træde i kraft, hvis du på et senere tidspunkt, som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende ikke længere har evne til at varetage dine forhold inden for de områder som fuldmagten omfatter.
Den nye fremtidsfuldmagtsordning skal igangsættes af Statsforvaltningen, som skal påse at betingelserne for fuldmagtsforholdet er opfyldt, hvorefter det skal tinglyses i personbogen. Statsforvaltningen kan løbende føre tilsyn og kontrol med den fuldmægtige. Ydermere kan Statsforvaltningen gribe ind, såfremt der skal en overtrædelse af de givne beføjelser. Formålet med selve tinglysningen er, at omverdenen kan kontrollere, at den fuldmægtige har fuldmagt til at råde på den andens vegne.
Der er i lovforslaget nærmere beskrevet, hvilke pligter og beføjelser fuldmægtigen skal varetage samt der er regler for tilbagekaldelse, ændringer og ophør af fuldmagtsordningen beskrevet.
Fremtidsfuldmagtsordningen var tænkt som en erstatning for generalfuldmagterne.
Med en generalfuldmagt kan man give en anden ret til at sørge for ens personlige og økonomiske forhold, når man ikke længere selv er i stand til at råde fornuftsmæssigt.
Generalfuldmagter er ikke registeret i et system, og der føres derfor ikke tilsyn med fuldmagtsforholdet, hvorfor der har været og er mulighed for en del misbrug.
På nuværende tidspunkt er lovforslaget ikke gennemført endnu, da der er fremkommet en del kritik af det nuværende forslag.
Kritikken går for eksempel på, at de nye fremtidsfuldmagter skal kunne oprettes ved hjælp af Nemid. Man er særligt nervøs for om ægtefæller og samlevende har adgang til hinandens Nemid og således kan misbruge oprettelsen af fremtidsfuldmagten.
Der er netop fremkommet et revideret lovforslag i høring, hvori der etableres en notarordning, hvorfor det forventes at medføre en højere retssikkerhed, og således en vedtagelse.
Hvis man allerede har en generalfuldmagt, så bortfalder denne ikke ved indførelsen af fremtidsfuldmagter.
Hvis loven indføres, bør I overveje at ændre jeres fuldmagt og eventuelt drøfte med en advokat, hvordan en ny skal udfærdiges, således at jeres behov fremadrettet er fuldt tilgodeset.

Venlig hilsen Therèse Kemp

Publiceret 10 January 2016 11:00