Efter fire års sagsbehandling: Ja til bro blev til et nej

Artiklens øverste billede
Det har taget næsten fire år at få afgjort, om der må bygges en 30 m lang bro ved Søbyen i Skanderborg. Foto: Sonne

3. oktober 2017 udstedte Skanderborg Kommune en dispensation i forhold til Naturbeskyttelsesloven, så der kunne etableres af en 30 m lang både/badebro i Lillesø, der har status som en beskyttet sø ved Søbyen i Skanderborg.

Danmarks Naturfredningsforening klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet over dispensationen, og nu, 3,5 efter, er der faldet en afgørelse: Broen må ikke opføres. Og ja, det var 3,5 år.

Broen skulle efter planen have været 30 m lang, 1,8 m bred og have haft en platform på 2,5 gange 2,5 m yderst på broen, der skulle fungere som vendeplads for kørestolsbrugere.

Broen skulle være så lang for at kunne nå ud til kanten af rørskoven ligesom en tidligere bro, som kommunen havde krævet fjernet. Broen skulle have været offentlig tilgængelig.

Danmarks Naturfredningsforening skrev i sin tid følgende i sig klage:

  • den ansøgte lokalitet rummer et rigt dyre og planteliv, som vil blive påvirket af øget færdsel på og ved broen.
  • den eksisterende bro på stedet er forfalden, hvorfor der ikke er tale om et i forvejen påvirket areal.
  • der ikke er behov for etablering af en offentlig tilgængelig bade/bådebro, da der findes en eksisterende bro ca. 250 m syd for den ansøgte lokalitet.

En opgørelse fra 2015/16 viste, at der blandt andet fandtes toppet lappedykker, taffeland, troldand, hættemåger, rørsanger, rørspurv, blishøne, gøg og sorthalset lappedykker ved søen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet begrunder sin afgørelse således:

»Nævnet finder, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation til det ansøgte, hvorfor kommunens dispensation ændres til et afslag. Nævnet har herved særligt lagt vægt på, at der allerede findes en offentlig tilgængelig både/badebro i forbindelse med Sølundsstien, og at offentligheden har mulighed for at opleve Lillesø fra stien og søbredden. Det er desuden indgået i vurderingen, at kommunen ikke har godtgjort, at der ikke findes egnede – og mindre indgribende – alternative placeringsmuligheder for en ny bro i Lillesø, fx uden for den pågældende, relativt brede rørskovsbræmme. Hertil kommer, at en dispensation vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning i andre sager om opførelse af store bade/bådebroer i kommunens søer.«

Afgørelsen kan ikke ankes.

Læs også

Del artiklen